wednesday 25th October PROGRAMME


Below you can download the PDF version of Wednesday's programme. 

9:00am - 10:00am - Affinity 2 
Keynote 3 (Hybrid) - Steffen Staab: Knowledge Graphs for Knowing More and Knowing for Sure
Refreshment Break - Affinity 1 
10:00am - 10:30am

Session 7 - 10:30am - 12:30pm 
Session 7A - Urban Informatics 2 - Affinity 2
Chair - Peng Cheng, Southwest University

10:30am - 10:45am
DiffUFlow: Robust Fine-grained Urban Flow Inference with Denoising Diffusion Model by Yuhao Zheng, Lian Zhong, Senzhang Wang, Yu Yang, Weixi Gu, Junbo Zhang and Jianxin Wang

10:45am - 11:00am
Enhancing the Robustness via Adversarial Learning and Joint Spatial-temporal Embeddings in Traffic Forecasting by Juyong Jiang, Binqing Wu, Ling Chen, Kai Zhang and Sunghun Kim

11:00am - 11:15am 
Explainable Spatial-Temporal Graph Neural Networks by Jiabin Tang, Lianghao Xia and Chao Huang

11:15am - 11:30am 
Hierarchical Information Enhanced Traffic Forecasting by Qian Ma, Zijian Zhang, Xiangyu Zhao, Haoliang Li, Hongwei Zhao, Yiqi Wang, Zitao Liu and Wanyu Wang

11:30am - 11:45am 
Joint Rebalancing and Charging for Shared Electric Micromobility Vehicles with Energy-informed Demand by Heng Tan, Yukun Yuan, Shuxin Zhong and Yu Yang

11:45am - 12:00pm 
Mask- and Contrast-Enhanced Spatio-Temporal Learning for Urban Flow Prediction by Xu Zhang, Yongshun Gong, Xinxin Zhang, Xiaoming Wu, Chengqi Zhang and Xiangjun Dong

12:00pm - 12:15pm 
Region Profile Enhanced Urban Spatio-Temporal Prediction via Adaptive Meta Learning by Jie Chen, Tong Liu and Ruiyuan Li
Session 7B -  A mixed bag -  Belmont 1 
Chair - Praveen Rao

10:30am - 10:45am
DoRA: Domain-Based Self-Supervised Learning Framework for Low-Resource Real Estate Appraisal by Wei-Wei Du, Wei-Yao Wang and Wen-Chih Peng

10:45am - 11:00am
Content-based email classification at scale by Kirstin Early, Neil O'Hare and Chris Luvogt

11:00am - 11:15am 
Retention is All You Need by Karishma Mohiuddin, Mirza Ariful Alam, Mirza Mohtashim Alam, Pascal Welke, Michael Martin, Jens Lehmann and Sahar Vahdati

11:15am - 11:30am 
CallMine: Fraud Detection and Visualization of Million-Scale Call Graphs by Mirela Teixeira Cazzolato, Saranya Vijayakumar, Meng-Chieh Lee, Catalina Vajiac, Namyong Park, Pedro Fidalgo, Agma Juci Machado Traina and Christos Faloutsos

11:30am - 11:45am 
GraphFC: Customs Fraud Detection with Label Scarcity by Karandeep Singh, Yu-Che Tsai, Cheng-Te Li, Meeyoung Cha and Shou-De Lin

11:45am - 12:00pm 
Addressing Selection Bias in Computerized Adaptive Testing: A User-Wise Aggregate Influence Function Approach by Soonwoo Kwon, Sojung Kim, Seunghyun Lee, Jinyoung Kim, Suyeong An and Kyuseok Kim

12:00pm - 12:15pm 
The Price is Right: Removing A/B Test Bias in a Marketplace of Expirable Goods by Thu Le and Alex Deng

12:15pm - 12:30pm 
Detecting Social Bot on the Fly using Contrastive Learning by Ming Zhou, Dan Zhang, Yuandong Wang, Yangli-Ao Geng and Jie Tang
Session 7C - Natural Language 3 -  Belmont 2 
Chair - Michael Oakes, University of Birmingham

10:30am - 10:45am
Class-Specific Word Sense Aware Topic Modeling via Soft Orthogonalized Topics by Wenbo Li, Yao Yang and Einoshin Suzuki

10:45am - 11:00am
EAGLE: Enhance Target-Oriented Dialogs by Global Planning and Topic Flow Integration by Zee Hen Tang and Mi Yen Yeh

11:00am - 11:15am 
Hierarchical Prompt Tuning for Few-Shot Multi-Task Learning by Jingping Liu, Tao Chen, Zujie Liang, Haiyun Jiang, Yanghua Xiao, Feng Wei, Yuxi Qian, Zhenghong Hao and Bing Han

11:15am - 11:30am 
Prompt Distillation for Recommendation Foundation Models by Lei Li, Yongfeng Zhang and Li Chen

11:30am - 11:45am 
Prompt-and-Align: Prompt-Based Social Alignment for Few-Shot Fake News Detection by Jiaying Wu, Shen Li, Ailin Deng, Miao Xiong and Bryan Hooi

11:45am - 12:00pm 
Prompting Strategies for Citation Classification by Suchetha Nambanoor Kunnath, David Pride and Petr Knoth

12:00pm - 12:15pm 
WOT-Class: Weakly Supervised Open-world Text Classification by Tianle Wang, Zihan Wang, Weitang Liu and Jingbo Shang
Session 7D - Graph Learning 4 -  Belmont 3 
Chair - Kislay Raj, CRTAI-SFI Dublin City University

10:30am - 10:45am 
A Graph Neural Network Model for Concept Prerequisite Relation Extraction by Debjani Mazumder, Jiaul H. Paik and Anupam Basu

10:45am - 11:00am 
Dual-Oriented Contrast for Recommendation with A Stop-Gradient Operation by Byungkook Oh, Yul Kim and Bumki Min

11:00am - 11:15am 
Dual-Process Graph Neural Network for Diversified Recommendation by Yuanyi Ren, Hang Ni, Yingxue Zhang, Xi Wang, Guojie Song, Dong Li and Jianye Hao

11:15am - 11:30am 
Hierarchical Meta-Learning with Hyper-Tasks for Few-Shot Learning by Yunchuan Guan, Yu Liu, Ke Zhou and Junyuan Huang

11:30am - 11:45am 
iLoRE: Dynamic Graph Representation with Instant Long-term Modeling and Re-occurrence Preservation by Siwei Zhang, Yun Xiong, Yao Zhang, Xixi Wu, Yiheng Sun and Jiawei Zhang

11:45am - 12:00pm
Learning Pair-Centric Representation for Link Sign Prediction with Subgraph by Jushuo Chen, Feifei Dai, Xiaoyan Gu, Haihui Fan, Jiang Zhou, Bo Li and Weiping Wang

12:00pm - 12:15pm 
Simplifying Temporal Heterogeneous Network for Continuous-Time Link prediction by Ce Li, Rongpei Hong, Xovee Xu, Goce Trajcevski and Fan Zhou

12:15pm - 12:30pm 
Towards Fair Graph Neural Networks via Graph Counterfactual by Zhimeng Guo, Jialiang Li, Teng Xiao, Yao Ma and Suhang Wang
Session 7E - Transfer Learning 2 - Meeting Room 2 
Chair - Carl Yang, Emory University

10:30am - 10:45am 
Bridged-GNN: Knowledge Bridge Learning for Effective Knowledge Transfer by Wendong Bi, Xueqi Cheng, Bingbing Xu, Xiaoqian Sun, Li Xu and Huawei Shen

10:45am - 11:00am 

Explore Epistemic Uncertainty in Domain Adaptive Semantic Segmentation by Kai Yao, Zixian Su, Xi Yang, Jie Sun and Kaizhu Huang

11:00am - 11:15am 

Improving Graph Domain Adaptation with Network Hierarchy by Boshen Shi, Yongqing Wang, Fangda Guo, Jiangli Shao, Huawei Shen and Xueqi Cheng

11:15am - 11:30am 
Integrating Priors into Domain Adaptation Based on Evidence Theory by Ying Lv, Jianpeng Ma, Yiqiu Zhang and Gang Xu

11:30am - 11:45am 
Knowledge-inspired Subdomain Adaptation for Cross-Domain Knowledge Transfer by Liyue Chen, Linian Wang, Jinyu Xu, Shuai Chen, Weiqiang Wang, Wenbiao Zhao, Qiyu Li and Leye Wang

11:45am - 12:00pm 

RDGSL: Dynamic Graph Representation Learning With Structure Learning by Siwei Zhang, Yun Xiong, Yao Zhang, Yiheng Sun, Xi Chen, Yizhu Jiao and Yangyong Zhu

12:00pm - 12:15pm 
Treatment Effect Estimation across Domains by Yi-Xuan Sun, Ya-Lin Zhang, Wei Wang, Longfei Li and Jun Zhou
Session 7F - Multimodality - Ashtead 1 
Chair - Sanjay Agrawal, Amazon.com

10:30am - 10:45am 

DAS-CL: Towards Multimodal Machine Translation via Dual-Level Asymmetric Contrastive Learning by Xuxin Cheng, Zhihong Zhu, Yaowei Li, Hongxiang Li and Yuexian Zou

10:45am - 11:00am 
Forward Creation, Reverse Selection: Achieving Highly Pertinent Multimodal Responses in Dialogue Contexts by Ge Luo, Manman Zhang, Yuchen Ma, Sheng Li, Zhenxing Qian and Xinpeng Zhang

11:00am - 11:15am 
Medical Efficient Vision-Language Pre-training for Medical Report Generation by Qi Li

11:15am - 11:30am 
MPMRC-MNER: A Unified MRC framework for Multimodal Named Entity Recognition based Multimodal Prompt by Xigang Bao, Mengyuan Tian, Biao Qin and Zhiyuan Zha

11:30am - 11:45am 

Mutual Information-Driven Multi-View Clustering by Lele Fu, Lei Zhang, Tong Wang, Chuan Chen and Chuanfu Zhang

11:45am - 12:00pm
 
Real-time Emotion Pre-Recognition in Conversations with Contrastive Multi-modal Dialogue Pre-training by Xincheng Ju, Dong Zhang, Suyang Zhu, Junhui Li, Shoushan Li and Guodong Zhou

12:00pm - 12:15pm 
Relation-Aware Diffusion Model for Controllable Poster Layout Generation by Fengheng Li, An Liu, Wei Feng, Honghe Zhu, Yaoyu Li, Zheng Zhang, Jingjing Lv, Xin Zhu, Junjie Shen, Zhangang Lin and Jingping Shao
Session 7G - Recommendation 7 - Ashtead 2 
Chair - Tendai Mukande, Dublin City University

10:30am - 10:45am 
APGL4SR: A Generic Framework with Adaptive and Personalized Global Collaborative Information in Sequential Recommendation by Mingjia Yin, Hao Wang, Xiang Xu, Likang Wu, Sirui Zhao, Wei Guo, Yong Liu, Ruiming Tang, Defu Lian and Enhong Chen

10:45am - 11:00am 

BOMGraph: Boosting Multi-scenario E-commerce Search with a Unified Graph Neural Network by Shuai Fan, Jinping Gou, Yang Li, Jiaxing Bai, Chen Lin, Wanxian Guan, Xubin Li, Hongbo Deng, Jian Xu and Bo Zheng

11:00am - 11:15am 
Capturing Popularity Trends: A Simplistic Non-Personalized Approach for Enhanced Item Recommendation by Jiazheng Jing, Yinan Zhang, Xin Zhou and Zhiqi Shen

11:15am - 11:30am 

EmFORE: Online Learning of Email Folder Classification Rules by Mukul Singh, Gust Verbruggen, José Cambronero, Sumit Gulwani and Vu Le

11:30am - 11:45am 
HAMUR: Hyper Adapter for Multi-Domain Recommendation by Xiaopeng Li, Fan Yan, Xiangyu Zhao, Yichao Wang, Huifeng Guo, Bo Chen and Ruiming Tang

11:45am - 12:00pm 
MERIT: A Merchant Incentive Ranking Model for Hotel Search & Ranking by Shigang Quan, Hailong Tan, Shui Liu, Zhenzhe Zheng, Ruihao Zhu, Liangyue Li, Quan Lu and Fan Wu

12:00pm - 12:15pm 

Nudging Neural Click Prediction Models to Pay Attention to Position by Efi Karra Taniskidou, Wenjie Zhao, Roberto Pellegrini and Iain Murray

12:15pm - 12:30pm 
Out of the Box Thinking: Improving Customer Lifetime Value Modelling via Expert Routing and Game Whale Detection by Shijie Zhang, Xin Yan, Xuejiao Yang, Binfeng Jia and Shuangyang Wang
Session 7H - Data-Intensive Computing - Ashtead 3 
Chair - Peter M. Fischer - University of Augsburg, Germany

10:30am - 10:45am 
Efficient Exact Minimum k-Core Search in Real-World Graphs by Qifan Zhang and Shengxin Liu

10:45am - 11:00am 
Faster Approximation Algorithms for Parameterized Graph Clustering and Edge Labeling by Vedangi Bengali and Nate Veldt

11:00am - 11:15am 
Good Intentions: Adaptive Parameter Management via Intent Signaling by Alexander Renz-Wieland, Andreas Kieslinger, Robert Gericke, Rainer Gemulla, Zoi Kaoudi and Volker Markl

11:15am - 11:30am 

Khronos: A Real-Time Indexing Framework for Time Series Databases on Large-Scale Performance Monitoring Systems by Xinyu Liu, Zijing Wei, Wenqing Yu, Gang Wang, Xiaoguang Liu, Yusen Li and Shaozhi Liu

11:30am - 11:45am 
SAGE: A Storage-Based Approach for Scalable and Efficient Sparse Generalized Matrix-Matrix Multiplication by Myung-Hwan Jang, Yunyong Ko, Hyuck-Moo Gwon, Ikhyeon Jo, Yongjun Park and Sang-Wook Kim

11:45am - 12:00pm 
Selecting Walk Schemes for Database Embedding by Yuval Lubarsky, Jan Tönshof, Martin Grohe and Benny Kimelfeld

12:00pm - 12:15pm 
Tight-Sketch: A High-Performance Sketch for Heavy Item-Oriented Data Stream Mining with Limited Memory Size by Weihe Li and Paul Patras
Lunch Break - Affinity 1 
12:30pm - 2:00pm

CIKM Business Meeting - Affinity 2
12:30pm - 2:00pm 
Session 8 - 2:00pm - 3:30pm 
Session 8A - Knowledge Representation 4 - Affinity 2 
Zeyd Boukhers, Fraunhofer FIT

2:00pm - 2:15pm 
A Bipartite Graph is All We Need for Enhancing Emotional Reasoning with Commonsense Knowledge by Kailai Yang, Tianlin Zhang, Shaoxiong Ji and Sophia Ananiadou

2:15pm - 2:30pm 

A Multi-Task Semantic Decomposition Framework with Task-specific Pre-training for Few-Shot NER by Guanting Dong, Zechen Wang, Jinxu Zhao, Gang Zhao, Daichi Guo, Dayuan Fu, Tingfeng Hui, Chen Zeng, Keqing He, Xuefeng Li, Liwen Wang, Xinyue Cui and Weiran Xu

2:30pm - 2:45pm 
Iteratively Learning Representations for Unseen Entities with Inter-Rule Correlations by Zihan Wang, Kai Zhao, Yongquan He, Zhumin Chen, Pengjie Ren, Maarten de Rijke and Zhaochun Ren

2:45pm - 3:00pm 
PaperLM: A Pre-trained Model for Hierarchical Examination Papers Representation Learning by Minghui Shan, Yixiao Ma, Shulan Ruan, Zhi Cao, Shiwei Tong, Qi Liu, Yu Su and Shijin Wang

3:00pm - 3:15pm 
Prompt-Enhanced Spatio-Temporal Multi-Attribute Prediction by Zijian Zhang, Xiangyu Zhao, Qidong Liu, Chunxu Zhang, Qian Ma, Wanyu Wang, Hongwei Zhao, Yiqi Wang and Zitao Liu

3:15pm - 3:30pm 
SANN: Programming Code Representation Using Attention Neural Network with Optimized Subtree Extraction by Muntasir Hoq, Sushanth Reddy Chilla, Melika Ahmadi Ranjbar, Peter Brusilovsky and Bita Akram
Session 8B - CTR & Ads II - Belmont 1
Chair - Dmitrii Moor

2:00pm - 2:15pm 
DeepTagger: Knowledge Enhanced Named Entity Recognition for Web-Based Ads Queries by Simiao Zuo, Pengfei Tang, Xinyu Hu, Qiang Lou, Jian Jiao and Denis Charles

2:15pm - 2:30pm 
COP: Consistency-Oriented Pre-Ranking for Online Advertising by Zhishan Zhao, Jingyue Gao, Yu Zhang, Shuguang Han, Siyuan Lou, Xiangrong Sheng, Zhe Wang, Han Zhu, Yuning Jiang, Jian Xu and Bo Zheng

2:30pm - 2:45pm 
Optimal Real-Time Bidding Strategy for Position Auctions in Online Advertising by Weitong Ou, Bo Chen, Weiwen Liu, Xinyi Dai, Weinan Zhang, Wei Xia, Xuan Li, Ruiming Tang and Yong Yu

2:45pm - 3:00pm 
Fragment and Integrate Network (FIN): A Novel Spatial-Temporal Modeling Based on Long Sequential Behavior for Online Food Ordering Click-Through Rate Prediction by Jun Li and Ge Zhang

3:00pm - 3:15pm
TrendSpotter: Forecasting E-commerce Product Trends by Gayatri Ryali, Shreyas S, Sivaramakrishnan Kaveri and Prakash Mandayam Comar
Session 8C - Dialogue Systems - Belmont 2 
Chair - Fabio Crestani

2:00pm - 2:15pm 
A Principled Decomposition of Pointwise Mutual Information for Intention Template Discovery by Denghao Ma, Kevin Chang, Yueguo Chen, Xueqiang Lv and Liang Shen

2:15pm - 2:30pm 
CLosER: Conversational Legal Longformer with Expertise-Aware Passage Response Ranker for Long Contexts by Arian Askari, Mohammad Aliannejadi, Amin Abolghasemi, Evangelos Kanoulas and Suzan Verberne

2:30pm - 2:45pm 
Improving Query Correction Using Pre-train Language Model In Search Engines by Dezhi Ye, Bowen Tian, Jiabin Fan, Jie Liu, Tianhua Zhou, Xiang Chen, Mingming Li and Jin Ma

2:45pm - 3:00pm 
Leveraging Event Schema to Ask Clarifying Questions for Conversational Legal Case Retrieval by Bulou Liu, Yiran Hu, Qingyao Ai, Yiqun Liu, Yueyue Wu, Chenliang Li and Weixing Shen

3:00pm - 3:15pm 
System Initiative Prediction for Multi-turn Conversational Information Seeking by Chuan Meng, Mohammad Aliannejadi and Maarten de Rijke
Session 8D - Mitigating Biases 2 - Belmont 3 
Chair - Dingyi Zhuang

2:00pm - 2:15pm 
A Generalized Propensity Learning Framework for Unbiased Post-Click Conversion Rate Estimation by Yuqing Zhou, Tianshu Feng, Mingrui Liu and Ziwei Zhu

2:15pm - 2:30pm 
Fairness through Aleatoric Uncertainty by Anique Tahir, Lu Cheng and Huan Liu

2:30pm - 2:45pm 
FARA: Future-aware Ranking Algorithm for Fairness Optimization by Tao Yang, Zhichao Xu, Zhenduo Wang and Qingyao Ai

2:45pm - 3:00pm
 
Predictive Uncertainty-based Bias Mitigation in Ranking by Maria Heuss, Daniel Cohen, Masoud Mansoury, Maarten de Rijke and Carsten Eickhoff

3:00pm - 3:15pm 
SAILOR: Structural Augmentation Based Tail Node Representation Learning by Jie Liao, Jintang Li, Liang Chen, Bingzhe Wu, Yatao Bian and Zibin Zheng

3:15pm - 3:30pm 
ST-MoE: Spatio-Temporal Mixture-of-Experts for Debiasing in Traffic Prediction by Shuhao Li, Yue Cui, Yan Zhao, Ruiyuan Zhang, Weidong Yang and Xiaofang Zhou
Session 8E - Health Informatics 3 - Meeting Room 2 
Chair - Kshitij Jadhav, IIT Bombay

2:00pm - 2:15pm 
Contrastive Learning of Temporality Distinctiveness for Survival Analysis in Electronic Health Records by Mohsen Nayebi Kerdabadi, Arya Hadizadeh Moghaddam, Bin Liu, Mei Liu and Zijun Yao

2:15pm - 2:30pm 
Community-Based Hierarchical Positive-Unlabeled (PU) Model Fusion for Chronic Disease Prediction by Yang Wu, Xurui Li, Xuhong Zhang, Yangyang Kang, Changlong Sun and Xiaozhong Liu

2:30pm - 2:45pm 
MoCLIM: Towards Accurate Cancer Subtyping via Multi-Omics Contrastive Learning with Omics-Inference Modeling by Ziwei Yang, Zheng Chen, Yasuko Matsubara and Yasushi Sakurai

2:45pm - 3:00pm 
Seq-HyGAN: Sequence Classification via Hypergraph Attention Network by Khaled Mohammed Saifuddin, Corey May, Farhan Tanvir, Muhammad Ifte Khairul Islam and Esra Akbas

3:00pm - 3:15pm 
Single-Cell Multimodal Prediction via Transformers by Wenzhuo Tang, Hongzhi Wen, Renming Liu, Jiayuan Ding, Wei Jin, Yuying Xie, Hui Liu and Jiliang Tang
Session 8F - Generative Models -  Ashtead 1 
Chair - Jaap Kamps, Univ. Amsterdam

2:00pm - 2:15pm 
Can Knowledge Graphs Simplify Text? by Anthony Colas, Haodi Ma, Xuanli He, Yang Bai and Daisy Wang

2:15pm - 2:30pm 
Context-Aware Prompt for Generation-based Event Argument Extraction with Diffusion Models by Lei Luo and Yajing Xu

2:30pm - 2:45pm 
GiGaMA: Generalizable Graph Masked Autoencoder via Collaborative Latent Space Reconstruction by Yucheng Shi, Yushun Dong, Qiaoyu Tan, Jundong Li and Ninghao Liu

2:45pm - 3:00pm 

Hallucination Detection: Robustly Discerning Reliable Answers in Large Language Models by Yuyan Chen, Qiang Fu, Yichen Yuan, Zhihao Wen, Ge Fan, Dayiheng Liu, Zhixu Li, Yanghua Xiao and Dongmei Zhang

3:00pm - 3:15pm 
Incorporating Constituent Syntax into Grammatical Error Correction with Multi-Task Learning by Chen Chen, Bo He, Jing Yuan, Chunyan Hou and Xiaojie Yuan

3:15pm - 3:30pm 
Joint Link Prediction Via Inference from a Model by Parmis Naddaf, Erfaneh Mahmoudzaheh Ahmadinejad, Kiarash Zahirnia, Manfred Jaeger and Oliver Schulte
Session 8G - Natural Language 4 - Ashtead 2
Chair - Ken Church, Northeastern University

2:00pm - 2:15pm 
GripRank: Bridging the Gap between Retrieval and Generation via the Generative Knowledge Improved Passage Ranking by Jiaqi Bai, Hongcheng Guo, Jiaheng Liu, Jian Yang, Xinnian Liang, Zhao Yan and Zhoujun Li

2:15pm - 2:30pm 
Optimizing Upstream Representations for Out-of-Domain Detection with Supervised Contrastive Learning by Bo Wang and Tsunenori Mine

2:30pm - 2:45pm 
Spans, Not Tokens: A Span-Centric Model for Multi-Span Reading Comprehension by Zixian Huang, Jiaying Zhou, Chenxu Niu and Gong Cheng

2:45pm - 3:00pm 
Topic-Aware Contrastive Learning and K-Nearest Neighbor Mechanism for Stance Detection by Yepeng Sun, Jicang Lu, Ling Wang, Shunhang Li and Ningbo Huang

3:00pm - 3:15pm 
Towards Spoken Language Understanding via Multi-level Multi-grained Contrastive Learning by Xuxin Cheng, Wanshi Xu, Zhihong Zhu, Hongxiang Li and Yuexian Zou
Session 8H - Recommendation 8 - Ashtead 3 
Chair - Goce Trajcevski - Iowa State University, USA

2:00pm - 2:15pm
Deep Task-specific Bottom Representation Network for Multi-Task Recommendation by Qi Liu, Zhilong Zhou, Gangwei Jiang, Tiezheng Ge and Defu Lian

2:15pm - 2:30pm 
iHAS: Instance-wise Hierarchical Architecture Search for Deep Learning Recommendation Models by Yakun Yu, Shi-ang Qi, Jiuding Yang, Liyao Jiang and Di Niu

2:30pm - 2:45pm 
Learning the Co-evolution Process on Live Stream Platforms with Dual Self-attention for Next-topic Recommendations by Hsu-Chao Lai, Philip Yu and Jiun-Long Huang

2:45pm - 3:00pm 
Meta-Learning with Adaptive Weighted Loss for Imbalanced Cold-Start Recommendation by Minchang Kim, Yongjin Yang, Jung Hyun Ryu and Taesup Kim

3:00pm - 3:15pm 
Modeling Preference as Weighted Distribution over Functions for User Cold-start Recommendation by Jingxuan Wen, Huafeng Liu and Liping Jing

3:15pm - 3:30pm 
Multimodal Optimal Transport Knowledge Distillation for Cross-domain Recommendation by Wei Yang, Jie Yang and Yuan Liu
Refreshment Break - Affinity 1 
3:30pm - 4:00pm 
Session 9 - 4:00pm - 5:30pm 
Session 9A - Urban Informatics 3 - Affinity 2 
Zijian Zhang, Jilin University

4:00pm - 4:15pm 
Assessing the Continuous Causal Responses of Typhoon-related Weather on Human Mobility: An Empirical Study in Japan by Zhang Zhiwen, Wang Hongjun, Zipei Fan, Ryosuke Shibasaki and Xuan Song

4:15pm - 4:30pm 
Enhancing Spatio-temporal Traffic Prediction through Urban Human Activity Analysis by Sumin Han, Youngjun Park, Minji Lee, Jisun An and Dongman Lee

4:30pm - 4:45pm 
Identifying Regional Driving Risks via Transductive Cross-City Transfer Learning Under Negative Transfer by Hua Yan, Hao Wang, Desheng Zhang and Yu Yang

4:45pm - 5:00pm 
Meta-Transfer-Learning for Time Series Data with Extreme Events: An Application to Water Temperature Prediction by Shengyu Chen, Nasrin Kalanat, Simon Topp, Jeffrey Sadler, Yiqun Xie, Zhe Jiang and Xiaowei Jia

5:00pm - 5:15pm 
Personalized Location-Preference Learning for Federated Task Assignment in Spatial Crowdsourcing by Xiaolong Zhong, Hao Miao, Dazhuo Qiu, Yan Zhao and Kai Zheng

5:15pm - 5:30pm 
Safe Reinforcement Learning-based Dynamic Wireless Network Resource Allocation for Diverse Demands by Wenzhen Huang, Tong Li, Yuting Cao, Zhe Lyu, Yanping Liang, Li Yu, Depeng Jin, Junge Zhang and Yong Li
Session 9B - Search - Belmont 1 
Chair - Frank Hopfgartner

4:00pm - 4:15pm 
Unified Generative & Dense Retrieval for Query Rewriting in Sponsored Search by Akash Kumar Mohankumar, Bhargav Dodla, Gururaj K and Amit Singh

4:15pm - 4:30pm
Learning To Rank Diversely At Airbnb by Malay Haldar, Mustafa Abdool, Liwei He, Dillon Davis, Huij Gao and Sanjeev Katariya

4:30pm - 4:45pm 
SPM: Structured Pretraining and Matching Architectures for Relevance Modeling in Meituan Search by Wen Zan, Yaopeng Han, Xiaotian Jiang, Yao Xiao, Yang Yang, Dayao Chen and Sheng Chen

4:45pm - 5:00pm 
Enhancing E-commerce Product Search through Reinforcement Learning-Powered Query Reformulation by Sanjay Agrawal, Srujana Merugu and Vivek Sembium

5:00pm - 5:15pm 
Build Faster with Less: A Journey to Accelerate Sparse Model Building for Semantic Matching in Product Search by Jiong Zhang, Yau-Shian Wang, Wei-Cheng Chang, Wei Li, Jyun-Yu Jiang, Cho-Jui Hsieh and Hsiang-Fu Yu

5:15pm - 5:30pm 
An Unified Search and Recommendation Foundation Model for Cold-Start Scenario by Xichen Ding, Yuqi Gong, Yehui Su, Kaiming Shen, Zhongyi Liu and Guannan Zhang
Session 9C - Platforms and Computational linguistics - Belmont 2 
Chair - Mark Lee 

4:00pm - 4:15pm 
DynamicESG: A Dataset for Dynamically Unearthing ESG Ratings from News Articles by Yu-Min Tseng, Chung-Chi Chen, Hen-Hsen Huang and Hsin-Hsi Chen

4:15pm - 4:30pm 
FlaCGEC: A Chinese Grammatical Error Correction Dataset with Fine-grained Linguistic Annotation by Hanyue Du, Yike Zhao, Qingyuan Tian, Jiani Wang, Lei Wang, Yunshi Lan and Xuesong Lu

4:30pm - 4:45pm 
ITA-ELECTION-2022: A multi-platform dataset of social media conversations around the 2022 Italian general election by Francesco Pierri, Geng Liu and Stefano Ceri

4:45pm - 5:00pm 
Commonsense Temporal Action Knowledge (CoTAK) Dataset by Steven Lynden, Mehari Yohannes Hailemariam, Kyoung-Sook Kim, Adam Jatowt, Akiyoshi Matono, Hai-Tao Yu, Xin Liu and Yijun Duan

5:00pm - 5:15pm 
KID34K: A Dataset for Online Identity Card Fraud Detection by Eun-Ju Park, Seung-Yeon Back, Jeongho Kim and Simon S. Woo

5:15pm - 5:30pm 
MDCC: A Multimodal Dynamic Dataset for Donation-based Crowdfunding Campaigns by Xovee Xu, Jiayang Li and Fan Zhou
Session 9D - Social Media 2 - Belmont 3 
Chair - Ziqi Zhang

4:00pm - 4:15pm 
ELTRA: An Embedding Method based on Learning-to-Rank to Preserve Asymmetric Information in Directed Graphs by Masoud Rehyani Hamedani, Jin-Su Ryu and Sang-Wook Kim

4:15pm - 4:30pm 
Neural Personalized Topic Modeling for Mining User Preferences on Social Media by Luyang Liu, Qunyang Lin, Haonan Tong, Hongyin Zhu, Ke Liu, Min Wang and Chuang Zhang

4:30pm - 4:45pm 
Optimizing for Member Value in an Edge Building Marketplace by Ayan Acharya, Siyuan Gao, Ankan Saha, Borja Ocejo, Kinjal Basu, Keerthi Selvaraj, Rahul Mazumder, Aman Gupta and Parag Agrawal

4:45pm - 5:00pm 
Query-dominant User Interest Network for Large-Scale Search Ranking by Tong Guo, Xuanping Li, Haitao Yang, Xiao Liang, Yong Yuan, Jingyou Hou, Bingqing Ke, Chao Zhang, Junlin He, Shunyu Zhang, Enyun Yu and Wenwu Ou

5:00pm - 5:15pm
Interpretable Fake News Detection with Graph Evidence by Hao Guo, Weixin Zeng, Jiuyang Tang and Xiang Zhao

5:15pm - 5:30pm 
TOAK: A Topology-oriented Attack Strategy for Degrading User Identity Linkage in Cross-Network Learning by Jiangli Shao, Yongqing Wang, Fangda Guo, Boshen Shi, Huawei Shen and Xueqi Cheng
Session 9E - Data Quality 2 - Meeting Room 2 
Chair - Haozhen Zhang, Tsinghua University

4:00pm - 4:15pm 
CoSaR: Combating Label Noise Using Collaborating Selection and Adversarial Regularization by Yutao Liu, Xiaobo Zhang, Hao Wang, Wei Wang, Panpan Ni and Ji Zhang

4:15pm - 4:30pm 
On Root Cause Localization and Anomaly Mitigation through Causal Inference by Xiao Han, Lu Zhang, Yongkai Wu and Shuhan Yuan

4:30pm - 4:45pm
Tackling Diverse Minorities in Imbalance Classification by Kwei Herng Lai, Daochen Zha, Huiyuan Chen, Mangesh Bendre, Yuzhong Chen, Mashweta Das, Hao Yang and Xia Hu

4:45pm - 5:00pm 
TriD-MAE: A Generic Pre-Train Model for Multivariate Time Series with Missing Values by Kai Zhang, Chao Li and Qinmin Yang

5:00pm - 5:15pm 
VFedAD: A Defense Method Based on the Information Mechanism Behind the Vertical Federated Data Poisoning Attack by Jinrong Lai, Tong Wang, Chuan Chen, Yihao Li and Zibin Zheng
Session 9F - Benchmarks - Ashtead 1
Chair - Alistair Moffat

4:00pm - 4:15pm 
A Re-evaluation of Deep Learning Methods for Attributed Graph Clustering by Xinying Lai, Dingming Wu, Christian S. Jensen and Kezhong Lu

4:15pm - 4:30pm 
All about sample-size calculations for A/B testing: novel extensions & practical guide by Jing Zhou, Jiannan Lu and Anas Shallah

4:30pm - 4:45pm
Evaluating and Optimizing the Effectiveness of Neural Machine Translation in Supporting Code Retrieval Models: A Study on the CAT Benchmark by Hung Phan and Ali Jannesari

4:45pm - 5:00pm 

How Discriminative Are Your Qrels? How To Study the Statistical Significance of Document Adjudication Methods by David Otero, Javier Parapar and Nicola Ferro

5:00pm - 5:15pm 
Large Language Models as Zero-Shot Conversational Recommenders by Zhankui He, Zhouhang Xie, Rahul Jha, Harald Steck, Dawen Liang, Yesu Feng, Bodhisattwa Majumder, Nathan Kallus and Julian Mcauley
Session 9G - Sequence Modelling 6 - Ashtead 2 
Chair - Qidong Liu, Xi'an Jiaotong University

4:00pm - 4:15pm 
AFRF: Angle Feature Retrieval Based Popularity Forecasting by Haoyu Wang, Zongxia Xie, Meiyao Liu and Canhua Guan

4:15pm - 4:30pm 
FAMC-Net: Frequency Domain Parity Correction Attention and Multi-Scale Dilated Convolution for Time Series Forecasting by Min Wang, Hua Wang and Fan Zhang

4:30pm - 4:45pm 
Follow the Will of the Market: A Context-Informed Drift-Aware Method for Stock Prediction by Chen-Hui Song, Xi Xiao, Shu-Tao Xia and Bin Zhang

4:45pm - 5:00pm 
Recognizing Chinese Nested Named Entities through Multiple Scopes by Jiuding Yang, Jinwen Luo, Weidong Guo, Jerry Chen, Di Niu and Yu Xu

5:00pm - 5:15pm 
RotDiff: A Hyperbolic Rotation Representation Model for Information Diffusion Prediction by Hongliang Qiao, Shanshan Feng, Xutao Li, Huiwei Lin, Han Hu, Wei Wei and Yunming Ye

5:15pm - 5:30pm 

Temporal Convolutional Explorer Helps Understand 1D-CNN's Learning Behavior in Time Series Classification from Frequency Domain by Junru Zhang, Lang Feng, Yang He, Yuhan Wu and Yabo Dong
Session 9H - Recommendation 9 - Ashtead 3 
Chair - Lei Li - Hong Kong Baptist University, China

4:00pm - 4:15pm 
AutoMRM: A Model Retrieval Method Based on Multimodal Query and Meta-learning by Zhaotian Li, Binhang Qi, Hailong Sun and Xiang Gao

4:15pm - 4:30pm 
IUI: Intent-Enhanced User Interest Modeling for Click-Through Rate Prediction by Tao Yu, Mao Pan, Kun Zhou, Zheng Li, Dongyue Wang, Zhuoye Ding, Xiwei Zhao and Sulong Xu

4:30pm - 4:45pm 
MemoNet: Memorizing All Cross Features' Representations Efficiently via Multi-Hash Codebook Network for CTR Prediction by Pengtao Zhang and Junlin Zhang

4:45pm - 5:00pm
Multi-Representation Variational Autoencoder via Iterative Latent Attention and Implicit Differentiation by Nhu-Thuat Tran and Hady Lauw

5:00pm - 5:15pm 
PopDCL: Popularity-aware Debiased Contrastive Loss for Collaborative Filtering by Zhuang Liu, Haoxuan Li, Guanming Chen, Yuanxin Ouyang, Wenge Rong and Zhang Xiong

5:15pm - 5:30pm 
Task-Difficulty-Aware Meta-Learning with Adaptive Update Strategies for User Cold-Start Recommendation by Xuhao Zhao, Yanmin Zhu, Chunyang Wang, Mengyuan Jing, Jiadi Yu and Feilong Tang
Closing Remarks - Affinity 2 
5:30pm - 6:00pm 
End of Conference Follow us on Twitter and Mastodon.