accepted papers


Applied Research Papers 

59A Stochastic Online Forecast-and-Optimize Framework for Real-Time Energy Dispatch in Virtual Power Plants under Uncertainty
Wei Jiang, Zhongkai Yi, Fangquan Lin, Hanwei Zhang and Cheng Yang
207An Efficient Content-based Time Series Retrieval System
Chin-Chia Michael Yeh, Huiyuan Chen, Xin Dai, Yan Zheng, Junpeng Wang, Vivian Lai, Yujie Fan, Audrey Der, Zhongfang Zhuang, Liang Wang, Wei Zhang and Jeff Phillips
235SPM: Structured Pretraining and Matching Architectures for Relevance Modeling in Meituan Search
Wen Zan, Yaopeng Han, Xiaotian Jiang, Yao Xiao, Yang Yang, Dayao Chen, Sheng Chen
243Multitask Ranking System for Immersive Feed and No More Clicks: A Case Study of Short-Form Video Recommendation
Qingyun Liu, Zhe Zhao, Liang Liu, Zhen Zhang, Junjie Shan, Yuening Li, Shuchao Bi, Lichan Hong and Ed Chi
253Unsupervised Multi-Modal Representation Learning for High Quality Retrieval of Similar Products at E-commerce Scale
Kushal Kumar, Tarik Arici, Tal Neiman, Jinyu Yang, Shioulin Sam, Yi Xu, Hakan Ferhatosmanoglu and Ismail Tutar
266An Unified Search and Recommendation Foundation Model for Cold-Start Scenario
Xichen Ding, Yuqi Gong, Yehui Su, Kaiming Shen, Zhongyi Liu and Guannan Zhang
267Practice on Effectively Extracting NLP Features for Click-Through Rate Prediction
Hao Yang, Ziliang Wang, Weijie Bian, Zhefeng Sun and Yifan Zeng
279Monotonic Neural Ordinary Differential Equation: Time-series Forecasting for Cumulative Data
Zhichao Chen, Leilei Ding, Hao Wang, Zhixuan Chu, Yucheng Qi and Jianmin Huang
302Voucher Abuse Detection with Prompt-based Fine-tuning on Graph Neural Networks
Zhihao Wen, Yuan Fang, Yihan Liu, Yang Guo and Shuji Hao
314Graph Learning for Exploratory Query Suggestions in an Instant Search System
Enrico Palumbo, Andreas Damianou, Alice Wang, Alva Liu, Ghazal Fazelnia, Francesco Fabbri, Rui Ferreira, Fabrizio Silvestri, Hugues Bouchard, Claudia Hauff, Mounia Lalmas, Ben Carterette, Praveen Chandar and David Nyhan
320Enhancing E-commerce Product Search through Reinforcement Learning-Powered Query Reformulation
Sanjay Agrawal, Srujana Merugu and Vivek Sembium
334DoRA: Domain-Based Self-Supervised Learning Framework for Low-Resource Real Estate Appraisal
Wei-Wei Du, Wei-Yao Wang and Wen-Chih Peng
345Graph Exploration Matters: Improving both individual-level and system-level diversity in WeChat Feed Recommendation
Shuai Yang, Lixin Zhang, Feng Xia and Leyu Lin
376Learning To Rank Diversely At Airbnb
Malay Haldar, Mustafa Abdool, Liwei He, Dillon Davis, Huij Gao and Sanjeev Katariya
377Generating Optimized Molecules without Patent Infringement
Sally Turutov and Kira Radinsky
392Dynamic Group Parameter Modeling for Click-Through-Rate Prediction
Xuan Ma, Jian Wang, Zhiyuan Chen, Zehua Zhang, Jie He, Changping Peng, Zhangang Lin and Jingping Shao
400A Hierarchical Imitation Learning-based Decision Framework for Autonomous Driving
Hebin Liang, Zibin Dong, Yi Ma, Xiaotian Hao, Yan Zheng and Jianye Hao
419Leveraging Watch-time Feedback for Short-Video Recommendations: A Causal Labeling Framework
Yang Zhang, Yimeng Bai, Jianxin Chang, Xiaoxue Zang, Song Lu, Jing Lu, Fuli Feng, Yanan Niu and Yang Song
487Logistics Audience Expansion via Temporal Knowledge Graph
Hua Yan, Yingqiang Ge, Haotian Wang, Desheng Zhang and Yu Yang
490pADR: Towards Personalized Adverse Drug Reaction Prediction by Modeling Multi-sourced Data
Junyu Luo, Cheng Qian, Xiaochen Wang, Lucas Glass and Fenglong Ma
497Robust User Behavioral Sequence Representation via Multi-scale Stochastic Distribution Prediction
Chilin Fu, Weichang Wu, Xiaolu Zhang, Jun Hu, Jing Wang and Jun Zhou
509Climate Intervention Analysis using AI Model Guided by Statistical Physics Principles
Sookyung Kim, Kalai Ramea, Salva Rühling Cachay, Haruki Hirasawa, Subhashis Hazarika, Dipti Hingmire, Peetak Mitra, Philip J. Rasch and Hansi Singh
5113MN: Three Meta Networks for Multi-Scenario and Multi-Task Learning in Online Advertising Recommender Systems
Yifei Zhang, Hua Hua, Hui Guo, Shuangyang Wang, Chongyu Zhong and Shijie Zhang
556SHARK: A Lightweight Model Compression Approach for Large-scale Recommender Systems
Beichuan Zhang, Chenggen Sun, Jianchao Tan, Xinjun Cai, Jun Zhao, Mengqi Miao, Kang Yin, Chengru Song, Na Mou and Yang Song
563Popularity-aware Distributionally Robust Optimization for Recommendation System
Jujia Zhao, Wenjie Wang, Xinyu Lin, Leigang Qu, Jizhi Zhang and Tat-Seng Chua
604BOLT: An Automated Deep Learning Framework for Training and Deploying Large-Scale Search and Recommendation Models on Commodity CPU Hardware
Vihan Lakshman, Nicholas Meisburger, Benito Geordie, David Torres Ramos, Joshua Engels, Pratik Pranav, Benjamin Coleman, Benjamin Meisburger, Shubh Gupta, Yashwanth Adunukota, Tharun Medini and Anshumali Shrivastava
617FAF: A Risk Detection Framework on Industry-Scale Graphs
Yice Luo, Guannan Wang, Yongchao Liu, Jiaxin Yue, Weihong Cheng and Binjie Fei
621Towards Understanding of Deepfake Videos in the Wild
Beomsang Cho, Binh M. Le, Jiwon Kim, Simon Woo, Kristen Moore, Shahroz Tariq and Alsharif Abuadbba
646Beyond Semantics: Learning a Behavior Augmented Relevance Model with Self-supervised Learning
Zeyuan Chen, Wei Chen, Jia Xu, Zhongyi Liu and Wei Zhang
683Urban-scale POI Updating with Crowd Intelligence
Zhiqing Hong, Haotian Wang, Wenjun Lyu, Hai Wang, Yunhuai Liu, Guang Wang, Tian He and Desheng Zhang
691AutoBuild: Automatic Community Building Labeling for Last-mile Delivery
Zhiqing Hong, Dongjiang Cao, Haotian Wang, Guang Wang, Tian He and Desheng Zhang
737Nowcast-to-Forecast: Token-Based Multiple Remote Sensing Data Fusion for Precipitation Forecast
Sojung An
747Combating ad fatigue via frequency-recency features in online advertising systems
Natalia Silberstein, Or Shoham and Assaf Klein
809TrendSpotter: Forecasting E-commerce Product Trends
Gayatri Ryali, Shreyas S, Sivaramakrishnan Kaveri and Prakash Mandayam Comar
865LittleMu: Deploying an Online Virtual Teaching Assistant via Heterogeneous Sources Integration and Chain of Teach Prompts
Shangqing Tu, Zheyuan Zhang, Jifan Yu, Chunyang Li, Siyu Zhang, Zijun Yao, Lei Hou and Juanzi Li
949PS-SA: An Efficient Self-Attention via Progressive Sampling for User Behavior Sequence Modeling
Jiacen Hu, Zhangming Chan, Yu Zhang, Shuguang Han, Siyuan Lou, Baolin Liu, Han Zhu, Yuning Jiang, Jian Xu and Bo Zheng
950An Incremental Update Framework for Online Recommenders with Data-Driven Prior
Chen Yang, Jin Chen, Xiangdong Wu, Qian Yu, Kui Ma, Zihao Zhao, Zhiwei Fang, Wenlong Chen, Chaosheng Fan, Jie He, Changping Peng, Zhangang Lin and Jingping Shao
952Masked Multi-Domain Network: Multi-Type and Multi-Scenario Conversion Rate Prediction with a Single Model
Wentao Ouyang, Xiuwu Zhang, Chaofeng Guo, Shukui Ren, Yupei Sui, Kun Zhang, Jinmei Luo, Yunfeng Chen, Dongbo Xu, Xiangzheng Liu and Yanlong Du
963DeepSTA: A Spatial-Temporal Attention Network for Logistics Delivery Timely Rate Prediction in Anomaly Conditions
Jinhui Yi, Huan Yan, Haotian Wang, Jian Yuan and Yong Li
964MEBS: Multi-task End-to-end Bid Shading for Multi-slot Display Advertising
Zhen Gong, Lvyin Niu, Yang Zhao, Miao Xu, Zhenzhe Zheng, Haoqi Zhang, Zhilin Zhang, Fan Wu, Rongquan Bai, Chuan Yu, Jian Xu and Bo Zheng
979Continual Learning in Predictive Autoscaling
Hongyan Hao, Zhixuan Chu, Shiyi Zhu, Gangwei Jiang, Yan Wang, Caigao Jiang, James Zhang, Wei Jiang, Siqiao Xue and Jun Zhou
1076Dual Interests-Aligned Graph Auto-Encoders for Cross-domain Recommendation in WeChat
Jiawei Zheng, Hao Gu, Lingling Yi, Chonggang Song, Chuan Chen and Dandan Lin
1107CallMine: Fraud Detection and Visualization of Million-Scale Call Graphs
Mirela Teixeira Cazzolato, Saranya Vijayakumar, Meng-Chieh Lee, Catalina Vajiac, Namyong Park, Pedro Fidalgo, Agma Juci Machado Traina and Christos Faloutsos
1130RUEL: Retrieval-Augmented User Representation with Edge Browser Logs for Sequential Recommendation
Ning Wu, Ming Gong, Linjun Shou, Jian Pei and Daxin Jiang
1152Multi-gate Mixture-of-Contrastive-Experts with Graph-based Gating Mechanism for TV Recommendation
Cong Zhang, Dongyang Liu, Lin Zuo, Junlan Feng, Chao Deng, Jian Sun, Haitao Zeng and Yaohong Zhao
1166Fragment and Integrate Network (FIN): A Novel Spatial-Temporal Modeling Based on Long Sequential Behavior for Online Food Ordering Click-Through Rate Prediction
Jun Li and Ge Zhang
1201DeepTagger: Knowledge Enhanced Named Entity Recognition for Web-Based Ads Queries
Simiao Zuo, Pengfei Tang, Xinyu Hu, Qiang Lou, Jian Jiao and Denis Charles
1202Unified Generative & Dense Retrieval for Query Rewriting in Sponsored Search
Akash Kumar Mohankumar, Bhargav Dodla, Gururaj K and Amit Singh
1220Content-based email classification at scale
Kirstin Early, Neil O'Hare and Chris Luvogt
1252MArBLE: Hierarchical Multi-Armed Bandit for Human-in-the-Loop Set Expansion
Muntasir Wahed, Daniel Gruhl and Ismini Lourentzou
1261STREAMS: Towards Spatio-Temporal Causal Discovery with Reinforcement Learning for Streamflow Rate Prediction
Paras Sheth, Ahmadreza Mosallanezhad, Kaize Ding, Reepal Shah, John Sabo, Huan Liu and K. Selçuk Candan
1394Regression Compatible Listwise Objectives for Calibrated Ranking with Binary Relevance
Aijun Bai, Rolf Jagerman, Zhen Qin, Le Yan, Pratyush Kar, Bing-Rong Lin, Xuanhui Wang, Michael Bendersky and Marc Najork
1491Detecting Social Bot on the Fly using Contrastive Learning
Ming Zhou, Dan Zhang, Yuandong Wang, Yangli-Ao Geng and Jie Tang
1503GraphFC: Customs Fraud Detection with Label Scarcity
Karandeep Singh, Yu-Che Tsai, Cheng-Te Li, Meeyoung Cha and Shou-De Lin
1512Addressing Selection Bias in Computerized Adaptive Testing: A User-Wise Aggregate Influence Function Approach
Soonwoo Kwon, Sojung Kim, Seunghyun Lee, Jinyoung Kim, Suyeong An and Kyuseok Kim
1523Predicting Interaction Quality of Conversational Assistants With Spoken Language Understanding Model Confidences
Monir Moniruzzaman, Yue Gao, Enrico Piovano, Tamer Soliman, Subhrangshu Nandi, Anoop Kumar and Melanie Bradford
1566
DFFM: Domain Facilitated Feature Modeling for CTR Prediction
Wei Guo, Chenxu Zhu, Fan Yan, Bo Chen, Weiwen Liu, Huifeng Guo, Hongkun Zheng, Yong Liu and Ruiming Tang
1639
Generating Product Insights from Community Q&A
Lital Kuchy, Ran Levy, Avihai Mejer, Noam Segev, Shunit Agmon and Miriam Farber
1656Exploiting Sequential Music Preferences via Optimisation-Based Sequencing
Dmitrii Moor, Yi Yuan, Rishabh Mehrotra, Zhenwen Dai and Mounia Lalmas
1662Entire Space Cascade Delayed Feedback Modeling for Effective Conversion Rate Prediction
Yunfeng Zhao, Xu Yan, Xiaoqiang Gui, Shuguang Han, Xiang-Rong Sheng, Guoxian Yu, Jufeng Chen, Zhao Xu and Bo Zheng
1704Rec4Ad: A Free Lunch to Mitigate Sample Selection Bias for Ads CTR Prediction in Taobao
Jingyue Gao, Shuguang Han, Han Zhu, Siran Yang, Yuning Jiang, Jian Xu and Bo Zheng
1764COPR: Consistency-Oriented Pre-Ranking for Online Advertising
Zhishan Zhao, Jingyue Gao, Yu Zhang, Shuguang Han, Siyuan Lou, Xiangrong Sheng, Zhe Wang, Han Zhu, Yuning Jiang, Jian Xu and Bo Zheng
1849Learning and Optimization of Implicit Negative Feedback for Industrial Short-video Recommender System
Yunzhu Pan, Nian Li, Chen Gao, Jianxin Chang, Yanan Niu, Yang Song, Depeng Jin and Yong Li
1854Deep Query Rewriting For Geocoding
Pravakar Roy, Chirag Sharma, Chao Gao and Kumarswamy Valegerepura
1858Build Faster with Less: A Journey to Accelerate Sparse Model Building for Semantic Matching in Product Search
Jiong Zhang, Yau-Shian Wang, Wei-Cheng Chang, Wei Li, Jyun-Yu Jiang, Cho-Jui Hsieh and Hsiang-Fu Yu
1962Retention is All You Need
Karishma Mohiuddin, Mirza Ariful Alam, Mirza Mohtashim Alam, Pascal Welke, Michael Martin, Jens Lehmann and Sahar Vahdati
1987The Price is Right: Removing A/B Test Bias in a Marketplace of Expirable Goods
Thu Le and Alex Deng
2003Continually-Adaptive Representation Learning Framework for Time-Sensitive Healthcare Applications
Akash Choudhuri, Hankyu Jang, Alberto M. Segre, Philip M. Polgreen, Kishlay Jha and Bijaya Adhikari
2054Optimal Real-Time Bidding Strategy for Position Auctions in Online Advertising
Weitong Ou, Bo Chen, Weiwen Liu, Xinyi Dai, Weinan Zhang, Wei Xia, Xuan Li, Ruiming Tang and Yong Yu
2103Enhancing Catalog Relationship Problems with Heterogeneous Graphs and Graph Neural Networks Distillation
Boxin Du, Rob Barton, Grant Galloway, Junzhou Huang, Shioulin Sam, Ismail Tutar and Changhe Yuan
2122Enhancing Dynamic On-demand Food Order Dispatching via Future-informed and Spatial-temporal Extended Decisions
Yile Liang, Donghui Li, Jiuxia Zhao, Xuetao Ding, Huanjia Lian, Jinghua Hao and Renqing He
2189GBTTE: Graph Attention Network Based Bus Travel Time Estimation
Rong Yuecheng, Yao Juntao, Liu Jun, Fang Yifan, Luo Wei, Liu Hao, Ma Jie, Dan Zepeng, Lin Jinzhu, Wu Zhi, Zhang Yan and Zhang Chuanming
2234PRODIGY: Product Design Guidance at Scale
Sambeet Tiady, Anirban Majumder and Deepak Gupta

Demo Papers 

2355DiscoverPath: A Knowledge Refinement and Retrieval System for Interdisciplinarity on Biomedical Research                                       
Yu-Neng Chuang, Guanchu Wang, Chia-Yuan Chang, Kwei-Herng Lai, Daochen Zha, Ruixiang Tang, Fan Yang, Alfredo Costilla Reyes, Kaixiong Zhou, Xiaoqian Jiang and Xia Ben Hu
2402An AI-based Simulation and Optimization Framework for Logistic Systems
Zefang Zong, Huan Yan, Hongjie Sui, Haoxiang Li, Peiqi Jiang and Yong Li
2442gFOV: A Full-Stack SPARQL Query Optimizer & Plan Visualizer
Yue Pang, Linglin Yang, Lei Zou and Tamer Özsu
2451HugNLP: A Unified and Comprehensive Library for Natural Language Processing
Jianing Wang, Nuo Chen, Qiushi Sun, Wenkang Huang, Chengyu Wang and Ming Gao
2452SNAKE challenge: Sanitization algorithms under attack
Tristan Allard, Louis Béziaud and Sebastien Gambs
2479Contrastive Keyword Extraction from Versioned Documents
Lukas Eder, Ricardo Campos and Adam Jatowt
2485Learning What to Ask: Mining Product Attributes for E-commerce Sales from Massive Dialogue Corpora
Yan Fan, Chengyu Wang, Fan Feng, Hengbin Cui, Yuchuan Wu and Yongbin Li
2500LARCH: Large Language Model-based Automatic Readme Creation with Heuristics
Yuta Koreeda, Terufumi Morishita, Osamu Imaichi and Yasuhiro Sogawa
2509NumJoin: Discovering Numeric Joinable Tables with Semantically Related Columns
Pranav Subramaniam, Udayan Khurana, Kavitha Srinivas and Horst Samulowitz
2514NP-SSL: A Modular and Extensible Self-supervised Learning Library with Neural Processes
Zesheng Ye, Jing Du, Yao Liu, Yihong Zhang and Lina Yao
2531DataDoc Analyzer: A tool for analyzing the documentation of scientific datasets
Joan Giner Miguelez, Abel Gómez and Jordi Cabot
2533A Data-Driven Index Recommendation System for Slow Queries
Gan Peng, Peng Cai and Kaikai Ye
2534STREAMER 3.0: Towards Online Monitoring and Distributed Learning
Sandra Garcia Rodriguez, Baudouin Naline and Karine Zeitouni
2546The µ-RA system for recursive path queries over graphs
Amela Fejza, Pierre Geneves, Nabil Layaida and Sarah Chlyah
2547SEDAR: A Semantic Data Reservoir for Heterogeneous Datasets
Sayed Hoseini, Ahmed Ali, Haron Shaker and Christoph Quix
2548MORPHER: Structural Transformation of ill-formed Rows
Mazhar Hameed, Gerardo Vitagliano and Felix Naumann
2558Misinformation Concierge: A Proof-of-Concept with Curated Twitter Dataset on COVID-19 Vaccination
Shakshi Sharma, Anwitaman Datta, Vigneshwaran Shankaran and Rajesh Sharma
2559AQUAPLANE: The Argument Quality Explainer App
Sebastian Britner, Lorik Dumani and Ralf Schenkel
2580ParkFlow: Intelligent Dispersal for Mitigating Parking Shortages Using Multi-Granular Spatial-Temporal Analysis
Yang Fan Chiang, Chun-Wei Shen, Jhe-Wei Tsai, Pei-Xuan Li, Tzu-Chang Lee and Hsun-Ping Hsieh
2585EFFECTS: Explorable and Explainable Feature Extraction Framework for Multivariate Time-Series Classification
Ido Ikar and Amit Somech
2588PyABSA:  A Modularized Framework for Reproducible Aspect-based Sentiment Analysis
Heng Yang, Chen Zhang and Ke Li
2590Cluster-Explorer: An interactive Framework for Explaining Black-Box Clustering Results
Sariel Tutay and Amit Somech
2606MOSS: AI Platform for Discovery of Corrosion-Resistant Materials
Biao Yin, Nicholas Josselyn, Ziming Zhang, Elke Rundensteiner, Thomas Considine, John Kelley, Berend Rinderspacher, Robert Jensen and James Snyder
2696Demonstration of ViTA: Visualizing, Testing and Analyzing Index Advisors
Wei Zhou, Chen Lin, Xuanhe Zhou, Guoliang Li and Tianqing Wang
2848CRUISE-Screening: Living Literature Reviews Toolbox
Wojciech Kusa, Petr Knoth and Allan Hanbury
3202IMinimize: A System for Negative Influence Minimization via Vertex Blocking
Siyi Teng, Jiadong Xie, Mingkai Zhang, Kai Wang and Fan Zhang

Doctoral Consortium 

3218Exploiting Homeostatic Synaptic Modulation in Spiking Neural Networks for Semi-Supervised Graph Learning
Mingkun Xu                                                                     
3247Enhancing Badminton Player Performance via a Closed-Loop AI Approach: Imitation, Simulation, Optimization, and Execution
Kuang-Da Wang                                                                                                                                                                                                                                                            
3248Explaining Learning to Rank Methods to Improve Them
Alberto Veneri
3249Intersectional Bias Mitigation in Pre-trained Language Models: A Quantum-Inspired Approach
Omid Shokrollahi
3250Data And Decision Fusion With Uncertainty Quantification For ML-based Healthcare Decision Systems
Grigor Bezirganyan
3251Towards Effective Modeling and Exploitation of Search and User Context in Conversational Information Retrieval
Praveen Acharya
3252Towards Improving Accuracy and Computation Cost Optimization of Recommendation Systems
Abdelghani Azri
3254Investigating Natural and Artificial Dynamics in Graph Data Mining and Machine Learning
Dongqi Fu
3256A neuro-symbolic approach to enhance Interpretability of Graph neural network through the integration of external knowledge
Kislay Raj

Industry Day

3221Application and Evaluation of Large Language Models for the Generation of Survey Questions
Antonio Maiorino, Zoe Padgett, Chun Wang, Misha Yakubovskiy and Peng Jiang                                                                                                                                                                    
3245Astrolabe: Visual Graph Database Queries with Tabular Output
Michael Miller
3246Unleashing the Power of Large Language Models for Legal Applications
Dell Zhang, Alina Petrova, Dietrich Trautmann and Frank Schilder                                                                                                                                                                                                                                                                  
3257Comparative Analysis of Open Source and Commercial Embedding Models for Question Answering
Georgios Balikas
3258Prod2Vec-Var: A Session Based Recommendation System with Enhanced Diversity
Hacer Turgut, Tan Doruk Yetki, Ömür Bali and Tayfun Arda Yücel
3259LAMM: Language Aware Active Learning for Multilingual Models
Ze Ye, Dantong Liu, Kaushik Pavani and Sunny Dasgupta
3260RT2S: A Framework for Learning with Noisy Labels
Indranil Bhattacharya, Ze Ye, Kaushik Pavani and Sunny Dasgupta
3262Harnessing GPT for Topic-Based Call Segmentation in Microsoft Dynamics 365 Sales
Itzik Malkiel, Uri Alon, Yakir Yehdua, Shahar Keren, Oren Barkan, Royi Ronen and Noam Koenigstein
3264Vigil: Effective end-to-end monitoring for large-scale recommender systems at Glance
Priyansh Saxena and Manisha R
3265Comparing Fine-Tuned Transformers and Large Language Models for Sales Call Classification: A Case Study
Roy Eisenstadt, Abedelkader Asi and Royi Ronen
3267Proactive and Automatic Detection of Product Misclassifications at Massive Scale
Ling Jiang, Xiaoyu Chu, Saaransh Gulati, Pulkit Garg, Andrew Borthwick and Gang Luo
3268From User Activity Traces To Navigation Graph for software enhancement: An Application Of Graph Neural Network (GNN) On a Real-world Non-attributed Graph
Boukhraouba Ikram                                                                                                                                                                                                                                                                                  
3269Practical Lessons Learned From Detecting, Preventing and Mitigating Harmful Experiences on Facebook
Prathyusha Senthil Kumar                                                                                                                                                                            
3270Type Theory as a Unifying Paradigm for Modern Databases
Christoph Dorn and Haikal Pribadi

Full Papers 

49Online Efficient Secure Logistic Regression based on Function Secret Sharing
Jing Liu, Jamie Cui and Cen Chen
54Unsupervised Aspect Term Extraction by Integrating Sentence-level Curriculum Learning with Token-level Self-paced Learning
Jihong Ouyang, Zhiyao Yang, Chang Xuan, Bing Wang, Yiyuan Wang and Ximing Li                                                                                                                             
89Timestamps as Prompts for Geography-Aware Location Recommendation
Yan Luo, Haoyi Duan, Ye Liu and Fu-Lai Chung
100Improving Long-Tail Item Recommendation with Graph Augmentation
Sichun Luo, Chen Ma, Yuanzhang Xiao and Linqi Song
110Contrastive Counterfactual Learning for Causality-aware Interpretable Recommender Systems
Guanglin Zhou, Chengkai Huang, Xiaocong Chen, Xiwei Xu, Chen Wang, Liming Zhu and Lina Yao
113No Length Left Behind: Enhancing Knowledge Tracing for Modeling Sequences of Excessive or Insufficient Lengths
Moyu Zhang, Xinning Zhu, Chunhong Zhang, Feng Pan, Wenchen Qian and Hui Zhao
121Highly-Optimized Forgetting for Creating Signature-Based Views of Ontologies
Yizheng Zhao
124Class-Specific Word Sense Aware Topic Modeling via Soft Orthogonalized Topics
Wenbo Li, Yao Yang and Einoshin Suzuki
131Zero-shot Item-based Recommendation via Multi-task Product Knowledge Graph Pre-Training
Ziwei Fan, Zhiwei Liu, Shelby Heinecke, Jianguo Zhang, Huan Wang, Caiming Xiong and Philip S. Yu
132Bias Invariant Approaches for Improving Word Embedding Fairness
Siyu Liao, Ringting Zhang, Barbara Poblete and Vanessa Murdock
138Text Matching Improves Sequential Recommendation by Reducing Popularity Biases
Zhenghao Liu, Sen Mei, Chenyan Xiong, Xiaohua Li, Shi Yu, Zhiyuan Liu, Yu Gu and Ge Yu
141PromptST: Prompt-Enhanced Spatio-Temporal Multi-Attribute Prediction
Zijian Zhang, Xiangyu Zhao, Qidong Liu, Chunxu Zhang, Qian Ma, Wanyu Wang, Hongwei Zhao, Yiqi Wang and Zitao Liu
158Towards Deeper, Lighter and Interpretable Cross Network for CTR Prediction
Fangye Wang, Hansu Gu, Dongsheng Li, Tun Lu, Peng Zhang and Ning Gu
165Treatment Effect Estimation across Domains
Yi-Xuan Sun, Ya-Lin Zhang, Wei Wang, Longfei Li and Jun Zhou
167KG4Ex: An Explainable Knowledge Graph-Based Approach for Exercise Recommendation
Quanlong Guan, Fang Xiao, Xinghe Cheng, Liangda Fang, Ziliang Chen, Guanliang Chen and Weiqi Luo
168CPMR: Context-Aware Incremental Sequential Recommendation with Pseudo-Multi-Task Learning
Qingtian Bian, Jiaxing Xu, Hui Fang and Yiping Ke
174Incorporating Constituent Syntax into Grammatical Error Correction with Multi-Task Learning
Chen Chen, Bo He, Jing Yuan, Chunyan Hou and Xiaojie Yuan
211RoCourseNet: Robust Training of a Prediction Aware Recourse Model
Hangzhi Guo, Feiran Jia, Jinghui Chen, Anna Squicciarini and Amulya Yadav
212Attacking Neural Networks with Neural Networks: Towards Deep Synchronization for Backdoor Attacks
Zihan Guan, Lichao Sun, Mengnan Du and Ninghao Liu
224Dual Intents Graph Modeling for User-centric Group Discovery
Xixi Wu, Yun Xiong, Yao Zhang, Yizhu Jiao and Jiawei Zhang
263Dynamic Embedding Size Search with Minimum Regret for Streaming Recommender System
Bowei He, Xu He, Renrui Zhang, Yingxue Zhang, Ruiming Tang and Chen Ma
265Non-IID always Bad? Semi-Supervised Heterogeneous Federated Learning with Local Knowledge Enhancement
Chao Zhang, Fangzhao Wu, Jingwei Yi, Derong Xu, Yang Yu, Jindong Wang, Yidong Wang, Tong Xu, Xing Xie and Enhong Chen
273Federated News Recommendation with Fine-grained Interpolation and Dynamic Clustering
Sanshi Lei Yu, Qi Liu, Fei Wang, Yang Yu and Enhong Chen
310On the Thresholding Strategy for Infrequent Labels in Multi-label Classification
Yu-Jen Lin and Chih-Jen Lin
323Replace Scoring with Arrangement: A Contextual Set-to-Arrangement Framework for Learning-to-Rank
Jiarui Jin, Xianyu Chen, Weinan Zhang, Mengyue Yang, Yang Wang, Yali Du, Yong Yu and Jun Wang
325FATA-Trans: Field and Time-Aware Transformer for Sequential Tabular Data
Dongyu Zhang, Liang Wang, Xin Dai, Shubham Jain, Junpeng Wang, Yujie Fan, Chin-Chia Michael Yeh, Yan Zheng, Zhongfang Zhuang and Wei Zhang
336DAS-CL: Towards Multimodal Machine Translation via Dual-Level Asymmetric Contrastive Learning
Xuxin Cheng, Zhihong Zhu, Yaowei Li, Hongxiang Li and Yuexian Zou
346HyperBandit: Contextual Bandit with Hypernewtork for Time-Varying User Preferences in Streaming Recommendation
Chenglei Shen, Xiao Zhang, Wei Wei and Jun Xu
353A Multi-Task Semantic Decomposition Framework with Task-specific Pre-training for Few-Shot NER
Guanting Dong, Zechen Wang, Jinxu Zhao, Gang Zhao, Daichi Guo, Dayuan Fu, Tingfeng Hui, Chen Zeng, Keqing He, Xuefeng Li, Liwen Wang, Xinyue Cui and Weiran Xu                                                                                                      
354Selecting Walk Schemes for Database Embedding
Yuval Lubarsky, Jan Tönshof, Martin Grohe and Benny Kimelfeld
367Rethinking Sentiment Analysis under Uncertainty
Yuefei Wu, Bin Shi, Jiarun Chen, Yuhang Liu, Bo Dong, Qinghua Zheng and Hua Wei
370Group Identification via Transitional Hypergraph Convolution with Cross-view Self-supervised Learning
Mingdai Yang, Zhiwei Liu, Liangwei Yang, Xiaolong Liu, Chen Wang, Hao Peng and Philip S. Yu
379GraphERT-- Transformers-based Temporal Dynamic Graph Embedding
Moran Beladev, Gilad Kats, Lior Rokach, Uriel Singer and Kira Radinsky
389Modeling Sequential Collaborative User Behaviors For Seller-Aware Next Basket Recommendation
Ziyi Kou, Saurav Manchanda, Shih-Ting Lin, Min Xie, Haixun Wang and Xiangliang Zhang
391Sequential recommendation via an adaptive cross-domain knowledge decomposition
Chuang Zhao, Xinyu Li, Ming He, Hongke Zhao and Jianping Fan
393PopDCL: Popularity-aware Debiased Contrastive Loss for Collaborative Filtering
Zhuang Liu, Haoxuan Li, Guanming Chen, Yuanxin Ouyang, Wenge Rong and Zhang Xiong
396Mulco: Recognizing Chinese Nested Named Entities through Multiple Scopes
Jiuding Yang, Jinwen Luo, Weidong Guo, Jerry Chen, Di Niu and Yu Xu
402Search-Efficient Computerized Adaptive Testing
Yuting Hong, Shiwei Tong, Wei Huang, Yan Zhuang, Qi Liu, Enhong Chen, Xin Li and Yuanjing He
413GCformer: An Efficient Solution for Accurate and Scalable Long-Term Multivariate Time Series Forecasting
Yanjun Zhao, Ziqing Ma, Tian Zhou, Mengni Ye, Liang Sun and Yi Qian
414Out of the Box Thinking: Improving Customer Lifetime Value Modelling via Expert Routing and Game Whale Detection
Shijie Zhang, Xin Yan, Xuejiao Yang, Binfeng Jia and Shuangyang Wang
422STAMINA (Spatial-Temporal Aligned Meteorological INformation Attention) and FPL (Focal Precip Loss): Advancements in Precipitation Nowcasting for Heavy Rainfall Events
Ping-Chia Huang, Yueh-Li Chen, Yi-Syuan Liou, Bing-Chen Tsai, Chun-Chieh Wu and Winston H. Hsu
431VFedAD: A Defense Method Based on the Information Mechanism Behind the Vertical Federated Data Poisoning Attack
Jinrong Lai, Tong Wang, Chuan Chen, Yihao Li and Zibin Zheng
435Robust Graph Clustering via Meta Weighting for Noisy Graphs
Hyeonsoo Jo, Fanchen Bu and Kijung Shin
438DPGN: Denoising Periodic Graph Network for Life Service Recommendation
Hao Xu, Huixuan Chi, Danyang Liu, Sheng Zhou and Mengdi Zhang
441UniTE: A Unified Treatment Effect Estimation Method for one-sided and two-sided Marketing
Runshi Liu and Zhipeng Hou
443NeoMaPy: A Parametric Framework for Reasoning with MAP Inference on Temporal Markov Logic Networks
Victor David, Raphaël Fournier-S'Niehotta and Nicolas Travers
444Bi-channel Multiple Sparse Graph Attention Networks for Session-based Recommendation
Shutong Qiao, Wei Zhou, Junhao Wen, Hongyu Zhang and Min Gao
456MemDA: Forecasting Urban Time Series with Memory-based Drift Adaptation
Zekun Cai, Renhe Jiang, Xinyu Yang, Zhaonan Wang, Diansheng Guo, Hiroki Kobayashi, Xuan Song and Ryosuke Shibasaki
460Hallucination Detection: Robustly Discerning Reliable Answers in Large Language Models
Yuyan Chen, Qiang Fu, Yichen Yuan, Zhihao Wen, Ge Fan, Dayiheng Liu, Zhixu Li, Yanghua Xiao and Dongmei Zhang
461Meta-Transfer-Learning for Time Series Data with Extreme Events: An Application to Water Temperature Prediction
Shengyu Chen, Nasrin Kalanat, Simon Topp, Jeffrey Sadler, Yiqun Xie, Zhe Jiang and Xiaowei Jia
462Hadamard Adapter: An Extreme Parameter-Efficient Adapter Tuning Method for Pre-trained Language Models
Yuyan Chen, Qiang Fu, Ge Fan, Lun Du, Jian-Guang Lou, Shi Han, Zhixu Li, Yanghua Xiao and Dongmei Zhang
464AI in the Gray: Exploring Moderation Policies in Dialogic Large Language Models vs. Human Answers in Controversial Topics
Vahid Ghafouri, Vibhor Agarwal, Yong Zhang, Nishanth Sastry, Jose Such and Guillermo Suarez-Tangil
468On the Trade-off between Over-smoothing and Over-squashing in Deep Graph Neural Networks
Jhony H. Giraldo, Konstantinos Skianis, Thierry Bouwmans and Fragkiskos Malliaros
470Towards Communication-Efficient Model Updating for On-Device Session-Based Recommendation
Xin Xia, Junliang Yu, Guandong Xu and Hongzhi Yin
471Homophily-enhanced Structure Learning for Graph Clustering
Ming Gu, Gaoming Yang, Sheng Zhou, Ning Ma, Jiawei Chen, Qiaoyu Tan, Meihan Liu and Jiajun Bu
475A Retrieve-and-Read Framework for Knowledge Graph Link Prediction
Vardaan Pahuja, Boshi Wang, Hugo Latapie, Jayanth Srinivasa and Yu Su
486Enhanced Template-Free Reaction Prediction with Molecular Graphs and Sequence-based Data Augmentation
Haozhe Hu, Yongquan Jiang, Yan Yang and Jim X. Chen
491Transferable Structure-based Adversarial Attack of Heterogeneous Graph Neural Network
Yu Shang, Yudong Zhang, Jiansheng Chen, Depeng Jin and Yong Li
492Cross-city Few-Shot Traffic Forecasting via Traffic Pattern Bank
Zhanyu Liu, Guanjie Zheng and Yanwei Yu
493Celebrity-aware Graph Contrastive Learning Framework for Social Recommendation
Zheng Hu, Satoshi Nakagawa, Liang Luo, Yu Gu and Fuji Ren
496Disentangled Interest importance aware Knowledge Graph Neural Network for Fund Recommendation
Ke Tu, Wei Qu, Zhengwei Wu, Zhiqiang Zhang, Zhongyi Liu, Yiming Zhao, Le Wu, Jun Zhou and Guannan Zhang
501Targeted Shilling Attacks on GNN-based Recommender Systems
Sihan Guo, Ting Bai and Weihong Deng
508Decentralized Graph Neural Network for Privacy-Preserving Recommendation
Xiaolin Zheng, Zhongyu Wang, Chaochao Chen, Jiashu Qian and Yao Yang
514Multi-domain Recommendation with Embedding Disentangling and Domain Alignment
Wentao Ning, Xiao Yan, Weiwen Liu, Reynold Cheng, Rui Zhang and Bo Tang
515Dually Enhanced Delayed Feedback Modeling for Streaming Conversion Rate Prediction
Sunhao Dai, Yuqi Zhou, Jun Xu and Ji-Rong Wen
520How Discriminative Are Your Qrels? How To Study the Statistical Significance of Document Adjudication Methods
David Otero, Javier Parapar and Nicola Ferro
537HiPo: Detecting Fake News via Historical and Multi-Modal Analyses of Social Media Posts
Tianshu Xiao, Sichang Guo, Jingcheng Huang, Riccardo Spolaor and Xiuzhen Cheng
546Towards Spoken Language Understanding via Multi-level Multi-grained Contrastive Learning
Xuxin Cheng, Wanshi Xu, Zhihong Zhu, Hongxiang Li and Yuexian Zou
571Sentiment-aware Review Summarization with Personalized Multi-task  Fine-tuning
Hongyan Xu, Hongtao Liu, Zhepeng Lv, Qing Yang and Wenjun Wang
573Diffusion Augmentation for Sequential Recommendation
Qidong Liu, Fan Yan, Xiangyu Zhao, Zhaocheng Du, Huifeng Guo, Ruiming Tang and Feng Tian
577Assessing the Continuous Causal Responses of Typhoon-related Weather on Human Mobility: An Empirical Study in Japan
Zhang Zhiwen, Wang Hongjun, Zipei Fan, Ryosuke Shibasaki and Xuan Song
579Prompt Distillation for Efficient LLM-based Recommendation 
Lei Li, Yongfeng Zhang and Li Chen
580Bridged-GNN: Knowledge Bridge Learning for Effective Knowledge Transfer
Wendong Bi, Xueqi Cheng, Bingbing Xu, Xiaoqian Sun, Li Xu and Huawei Shen
581Temporal Convolutional Explorer Helps Understand 1D-CNN's Learning Behavior in Time Series Classification from Frequency Domain
Junru Zhang, Lang Feng, Yang He, Yuhan Wu and Yabo Dong
584Adaptive Multi-Modalities Fusion in Sequential Recommendation Systems
Hengchang Hu, Wei Guo, Yong Liu and Min-Yen Kan
590Weak Regression Enhanced Lifelong Learning for Improved Performance and Reduced Training Data
Tong Liu, Xulong Wang, He Huang and Po Yang
594Unleashing the Power of Shared Label Structures for Human Activity Recognition
Xiyuan Zhang, Ranak Roy Chowdhury, Jiayun Zhang, Dezhi Hong, Rajesh Gupta and Jingbo Shang
597All about sample-size calculations for A/B testing: novel extensions & practical guide
Jing Zhou, Jiannan Lu and Anas Shallah
599A Bipartite Graph is All We Need for Enhancing Emotional Reasoning with Commonsense Knowledge
Kailai Yang, Tianlin Zhang, Shaoxiong Ji and Sophia Ananiadou
601Good Intentions: Adaptive Parameter Management via Intent Signaling
Alexander Renz-Wieland, Andreas Kieslinger, Robert Gericke, Rainer Gemulla, Zoi Kaoudi and Volker Markl
605Continuous Personalized Knowledge Tracing: Modeling Long-Term Learning in Online Environments
Chunpai Wang and Shaghayegh Sahebi
616Topic-Aware Contrastive Learning and K-Nearest Neighbor Mechanism for Stance Detection
Yepeng Sun, Jicang Lu, Ling Wang, Shunhang Li and Ningbo Huang
618Self-Supervised Dynamic Hypergraph Recommendation based on Hyper-Relational Knowledge Graph
Yi Liu, Hongrui Xuan, Bohan Li, Meng Wang, Tong Chen and Hongzhi Yin
619Continual Learning for Generative Retrieval over Dynamic Corpora
Jiangui Chen, Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Maarten de Rijke, Wei Chen, Yixing Fan and Xueqi Cheng
625Region Profile Enhanced Urban Spatio-Temporal Prediction via Adaptive Meta-Learning
Jie Chen, Tong Liu and Ruiyuan Li
630Semantic-aware Node Synthesis for Imbalanced Heterogeneous Information Networks
Xinyi Gao, Wentao Zhang, Tong Chen, Junliang Yu, Quoc Viet Hung Nguyen and Hongzhi Yin
650UrbanFloodKG: An Urban Flood Knowledge Graph System for Risk Assessment
Yu Wang, Feng Ye, Binquan Li, Gaoyang Jin, Dong Xu and Fengsheng Li
666EAGLE: Enhance Target-Oriented Dialogs by Global Planning and Topic Flow Integration
Zee Hen Tang and Mi Yen Yeh
667Independent Distribution Regularization for Private Graph Embedding
Qi Hu and Yangqiu Song
681MadSGM: Multivariate Anomaly Detection with Score-based Generative Models
Haksoo Lim, Sewon Park, Minjung Kim, Jaehoon Lee, Seonkyu Lim and Noseong Park
685Multi-Representation Variational Autoencoder via Iterative Latent Attention and Implicit Differentiation
Nhu-Thuat Tran and Hady Lauw
687HTMapper: Bidirectional Head-Tail Mapping for Nested Named Entity Recognition
Jin Zhao, Zhixu Li, Yanghua Xiao, Jiaqing Liang and Jingping Liu
688Deep Generative Imputation Model for Missing Not At Random Data
Jialei Chen, Yuanbo Xu, Pengyang Wang and Yongjian Yang
699Deep Variational Bayesian Modeling of Haze Degradation Process
Eun-Woo Im, Junsung Shin, Sungyong Baik and Tae Hyun Kim
701TOAK: A Topology-oriented Attack Strategy for Degrading User Identity Linkage in Cross-Network Learning
Jiangli Shao, Yongqing Wang, Fangda Guo, Boshen Shi, Huawei Shen and Xueqi Cheng
704NOVO: Learnable and Interpretable Document Identifiers for Model-Based IR
Zihan Wang, Yujia Zhou, Yiteng Tu and Zhicheng Dou
706CANA: Causal-enhanced Social Network Alignment
Jiangli Shao, Yongqing Wang, Fangda Guo, Boshen Shi, Huawei Shen and Xueqi Cheng
711Mask- and Contrast-Enhanced Spatio-Temporal Learning for Urban Flow Prediction
Xu Zhang, Yongshun Gong, Xinxin Zhang, Xiaoming Wu, Chengqi Zhang and Xiangjun Dong
712Improving Graph Domain Adaptation with Network Hierarchy
Boshen Shi, Yongqing Wang, Fangda Guo, Jiangli Shao, Huawei Shen and Xueqi Cheng
715PriSHAP: Prior-guided Shapley Value Explanations for Correlated Features
Guanyu Jiang, Fuzhen Zhuang, Bowen Song, Tianyi Zhang and Deqing Wang
716PSLF: Defending Against Label Leakage in Split Learning
Xinwei Wan, Jiankai Sun, Shengjie Wang, Lei Chen, Zhenzhe Zheng, Fan Wu and Guihai Chen
720FVW: Finding Valuable Weight on Deep Neural Network for Model Pruning
Zhiyu Zhu, Huaming Chen, Zhibo Jin, Xinyi Wang, Jiayu Zhang, Minhui Xue, Qinghua Lu, Jun Shen and Kim-Kwang Raymond Choo
721Improving adversarial transferability via frequency-based stationary point search
Zhiyu Zhu, Huaming Chen, Jiayu Zhang, Xinyi Wang, Zhibo Jin, Qinghua Lu, Jun Shen and Kim-Kwang Raymond Choo
730Cross-heterogeneity Graph Few-shot Learning
Pengfei Ding, Yan Wang and Guanfeng Liu
738Relevance-based Infilling for Natural Language Counterfactuals
Lorenzo Betti, Carlo Abrate, Francesco Bonchi and Andreas Kaltenbrunner
739Explore Epistemic Uncertainty in Domain Adaptive Semantic Segmentation
Kai Yao, Zixian Su, Xi Yang, Jie Sun and Kaizhu Huang
741Real-time Emotion Pre-Recognition in Conversations with Contrastive Multi-modal Dialogue Pre-training
Xincheng Ju, Dong Zhang, Suyang Zhu, Junhui Li, Shoushan Li and Guodong Zhou
750Incremental Graph Classification by Class Prototype Construction and Augmentation
Yixin Ren, Li Ke, Dong Li, Hui Xue, Zhao Li and Shuigeng Zhou
755I^3 Retriever: Incorporating Implicit Interaction in Pre-trained Language Models for Passage Retrieval
Qian Dong, Yiding Liu, Qingyao Ai, Haitao Li, Shuaiqiang Wang, Yiqun Liu, Dawei Yin and Shaoping Ma
756Task Relation Distillation and Prototypical Pseudo Label for Incremental Named Entity Recognition
Duzhen Zhang, Hongliu Li, Wei Cong, Rongtao Xu, Jiahua Dong and Xiuyi Chen
757Retrieving GNN Architecture for Collaborative Filtering
Fengqi Liang, Huan Zhao, Zhenyi Wang, Wei Fang and Chuan Shi
766Exploring Low-Dimensional Manifolds of Deep Neural Network Parameters for Improved Model Optimization
Ke Lu, Xiaotong He, Ze Qin, Xinyao Li and Zhekai Du
769MPerformer: An SE(3) Transformer-based Molecular Perceptron
Fanmeng Wang, Xi Chen, Shuqi Lu, Yuqing Deng, Wenbing Huang and Hongteng Xu
771Disparity, Inequality, and Accuracy Tradeoffs in Graph Neural Networks for Node Classification
Arpit Merchant and Carlos Castillo
772CFOM: Lead Optimization For Drug Discovery With Limited Data
Natan Kaminsky, Uriel Singer and Kira Radinsky
773HST-GT: Heterogeneous Spatial-Temporal Graph Transformer for Delivery Time Estimation in Warehouse-Distribution Integration E-Commerce
Xiaohui Zhao, Shuai Wang, Hai Wang, Tian He, Desheng Zhang and Guang Wang
781Nudging Neural Click Prediction Models to Pay Attention to Position
Efi Karra Taniskidou, Wenjie Zhao, Roberto Pellegrini and Iain Murray
785Minimizing Polarization in Noisy Leader-Follower Opinion Dynamics
Wanyue Xu and Zhongzhi Zhang
787Simplifying Temporal Heterogeneous Network for Continuous-Time Link prediction
Ce Li, Rongpei Hong, Xovee Xu, Goce Trajcevski and Fan Zhou
788Adaptation Speed Analysis for Fairness-aware Causal Models
Yujie Lin, Chen Zhao, Minglai Shao, Xujiang Zhao and Haifeng Chen
789WOT-Class: Weakly Supervised Open-world Text Classification
Tianle Wang, Zihan Wang, Weitang Liu and Jingbo Shang
792Diffusion Variational Autoencoder for Tackling Stochasticity in Multi-Step Regression Stock Price Prediction
Kelvin Koa, Yunshan Ma, Ritchie Ng and Tat-Seng Chua
793Quantifying the Effectiveness of Advertising: A Bootstrap Proportion Test for Brand Lift Testing
Wanjun Liu, Xiufan Yu, Jialiang Mao, Xiaoxu Wu and Justin Dyer
794Co-guided Random Walk for Polarized Communities Search
Fanyi Yang, Huifang Ma, Cairui Yan, Zhixin Li and Liang Chang
803DSformer: A Double Sampling Transformer for Multivariate Time Series Long-term Prediction
Chengqing Yu, Fei Wang, Zezhi Shao, Tao Sun, Lin Wu and Yongjun Xu
804Tackling Diverse Minorities in Imbalance Classification
Kwei Herng Lai, Daochen Zha, Huiyuan Chen, Mangesh Bendre, Yuzhong Chen, Mashweta Das, Hao Yang and Xia Hu
806Forward Creation, Reverse Selection: Achieving Highly Pertinent Multimodal Responses in Dialogue Contexts
Ge Luo, Manman Zhang, Yuchen Ma, Sheng Li, Zhenxing Qian and Xinpeng Zhang
813SAND: Semantic Annotation of Numeric Data in Web Tables
Yuchen Su, Davood Rafiei and Behrad Khorram Nazari
814A Mix-up Strategy to Enhance Adversarial Training with Imbalanced Data
Wentao Wang, Harry Shomer, Yuxuan Wan, Yaxin Li, Jiangtao Huang and Hui Liu
815GiGaMAE: Generalizable Graph Masked Autoencoder via Collaborative Latent Space Reconstruction
Yucheng Shi, Yushun Dong, Qiaoyu Tan, Jundong Li and Ninghao Liu
838A Multi-Modality Framework for Drug-Drug Interaction Prediction by Harnessing Multi-source Data
Qianlong Wen, Jiazheng Li, Chuxu Zhang and Yanfang Ye
843Understanding and Modeling Collision Avoidance Behavior for Realistic Crowd Simulation
Zihan Yu, Guozhen Zhang, Yong Li and Depeng Jin
854Towards Dynamic and Reliable Private Key Management for Hierarchical Access Structure in Decentralized Storage
Yifang Zhang, Mingyue Wang, Yu Guo and Fangda Guo
855Causality and Independence Enhancement for Biased Node Classification
Guoxin Chen, Yongqing Wang, Fangda Guo, Qinglang Guo, Jiangli Shao, Huawei Shen and Xueqi Cheng
861RLIFE: Remaining Lifespan Prediction for E-scooters
Shuxin Zhong, William Yubeaton, Wenjun Lyu, Guang Wang, Desheng Zhang and Yu Yang
862iHAS: Instance-wise Hierarchical Architecture Search for Deep Learning Recommendation Models
Yakun Yu, Shi-ang Qi, Jiuding Yang, Liyao Jiang and Di Niu
864Integrating Priors into Domain Adaptation Based on Evidence Theory
Ying Lv, Jianpeng Ma, Yiqiu Zhang and Gang Xu
868Liberate Pseudo Labels from Over-Dependence: Label Information Migration on Sparsely Labeled Graphs
Zhihui Hu, Yao Fu, Hong Zhao, Xiaoyu Cai, Weihao Jiang and Shiliang Pu
869Causality-guided Graph Learning for Session-based Recommendation
Dianer Yu, Qian Li, Hongzhi Yin and Guandong Xu
871Few-Shot Learning via Task-Aware Discriminant Local Descriptors Network
Leilei Yan, Fanzhang Li, Xiaohan Zheng and Li Zhang
872Privacy-Preserving Federated Learning via Disentanglement
Wenjie Zhou, Piji Li, Zhaoyang Han, Xiaozhen Lu, Juan Li, Zhaochun Ren and Zhe Liu
875Rethinking Sensors Modeling: Hierarchical Information Enhanced Traffic Forecasting
Qian Ma, Zijian Zhang, Xiangyu Zhao, Haoliang Li, Hongwei Zhao, Yiqi Wang, Zitao Liu and Wanyu Wang
876Learning Node Abnormality with Weak Supervision
Qinghai Zhou, Kaize Ding, Huan Liu and Hanghang Tong
880Dual-Process Graph Neural Network for Diversified Recommendation
Yuanyi Ren, Hang Ni, Yingxue Zhang, Xi Wang, Guojie Song, Dong Li and Jianye Hao
881Modeling Preference as Weighted Distribution over Functions for User Cold-start Recommendation
Jingxuan Wen, Huafeng Liu and Liping Jing
883Joint Rebalancing and Charging for Shared Electric Micromobility Vehicles with Energy-informed Demand
Heng Tan, Yukun Yuan, Shuxin Zhong and Yu Yang
903TriD-MAE: A Generic Pre-trained Model for Multivariate Time Series with Missing Values
Kai Zhang, Chao Li and Qinmin Yang
904MoCLIM: Towards Accurate Cancer Subtyping via Multi-Omics Contrastive Learning with Omics-Inference Modeling
Ziwei Yang, Zheng Chen, Yasuko Matsubara and Yasushi Sakurai
908AKE-GNN: Effective Graph Learning with Adaptive Knowledge Exchange
Liang Zeng, Jin Xu, Zijun Yao, Yanqiao Zhu and Jian Li
910MPMRC-MNER: A Unified MRC framework for Multimodal Named Entity Recognition based Multimodal Prompt
Xigang Bao, Mengyuan Tian, Biao Qin and Zhiyuan Zha
920Medical Efficient Vision-Language Pre-training  for Medical Report Generation
Qi Li
928GraphFADE: Field-aware Decorrelation Neural Network for Graphs with Tabular Features
Junhong Wan, Yao Fu, Junlan Yu, Weihao Jiang, Shiliang Pu and Ruiheng Yang
931FedPSE: Personalized Sparsification with Element-wise Aggregation for Federated Learning
Longfei Zheng, Yingting Liu, Xiaolong Xu, Chaochao Chen, Yuzhou Tang, Lei Wang and Xiaolong Hu
940Single-User Injection for Invisible Shilling Attack against Recommender Systems
Chengzhi Huang and Hui Li
941MemoNet: Memorizing All Cross Features' Representations Efficiently via Multi-Hash Codebook Network for CTR Prediction
Pengtao Zhang and Junlin Zhang
945Cognitive-inspired Graph Redundancy Networks for Multi-source Information Fusion
Yao Fu, Junhong Wan, Junlan Yu, Weihao Jiang and Shiliang Pu
946Multi-scale Graph Pooling Approach with Adaptive Key Subgraph for Graph Representations
Yiqin Lv, Zhiliang Tian, Zheng Xie and Yiping Song
953GripRank: Bridging the Gap between Retrieval and Generation via the Generative Knowledge Improved Passage Ranking
Jiaqi Bai, Hongcheng Guo, Jiaheng Liu, Jian Yang, Xinnian Liang, Zhao Yan and Zhoujun Li
960Capturing Popularity Trends: A Simplistic Non-Personalized Approach for Enhanced Item Recommendation
Jiazheng Jing, Yinan Zhang, Xin Zhou and Zhiqi Shen
962MultiCAD: Contrastive Representation Learning for Multi-modal 3D Computer-Aided Design Models
Weijian Ma, Minyang Xu, Xueyang Li and Xiangdong Zhou
966Simulating Student Interactions with Two-stage Imitation Learning for Intelligent Educational Systems
Guanhao Zhao, Zhenya Huang, Yan Zhuang, Jiayu Liu, Qi Liu, Zhiding Liu, Jinze Wu and Enhong Chen
967Batch-Mix Negative Sampling for Learning Recommendation Retrievers
Yongfu Fan, Jin Chen, Yongquan Jiang, Defu Lian, Fangda Guo and Kai Zheng
972Enhancing Spatio-temporal Traffic Prediction through Urban Human Activity Analysis
Sumin Han, Youngjun Park, Minji Lee, Jisun An and Dongman Lee
973FAMC-Net: Frequency Domain Parity Correction Attention and Multi-Scale Dilated Convolution for Time Series Forecasting
Min Wang, Hua Wang and Fan Zhang
974Relation-Aware Diffusion Model for Controllable Poster Layout Generation
Fengheng Li, An Liu, Wei Feng, Honghe Zhu, Yaoyu Li, Zheng Zhang, Jingjing Lv, Xin Zhu, Junjie Shen, Zhangang Lin and Jingping Shao
977Post-hoc Selection of Pareto-Optimal Solutions in Search and Recommendation
Vincenzo Paparella, Vito Walter Anelli, Franco Maria Nardini, Raffaele Perego and Tommaso Di Noia
978ELTRA: An Embedding Method based on Learning-to-Rank to Preserve Asymmetric Information in Directed Graphs
Masoud Rehyani Hamedani, Jin-Su Ryu and Sang-Wook Kim
986A Re-evaluation of Deep Learning Methods for Attributed Graph Clustering
Xinying Lai, Dingming Wu, Christian S. Jensen and Kezhong Lu
987Foreseer: Product aspect forecasting using temporal graph embedding
Zixuan Liu, Gaurush Hiranandani, Kun Qian, Edward W Huang, Yi Xu, Belinda Zeng, Karthik Subbian and Sheng Wang
989DebCSE: Rethinking Unsupervised Contrastive Sentence Embedding Learning in the Debiasing Perspective
Pu Miao, Zeyao Du and Junlin Zhang
992Improving Query Correction Using Pre-train Language Model In Search Engines
Dezhi Ye, Bowen Tian, Jiabin Fan, Jie Liu, Tianhua Zhou, Xiang Chen, Mingming Li and Jin Ma
993Nerual Personalized Topic Modeling for Mining User Preferences on Social Media
Luyang Liu, Qunyang Lin, Haonan Tong, Hongyin Zhu, Ke Liu, Min Wang and Chuang Zhang
994CoSaR: Combating Label Noise Using Collaborating Selection and Adversarial Regularization
Yutao Liu, Xiaobo Zhang, Hao Wang, Wei Wang, Panpan Ni and Ji Zhang
1005Identifying Regional Driving Risks via Transductive Cross-City Transfer Learning Under Negative Transfer
Hua Yan, Hao Wang, Desheng Zhang and Yu Yang
1006Hierarchical Prompt Tuning for Few-Shot Multi-Task Learning
Jingping Liu, Tao Chen, Zujie Liang, Haiyun Jiang, Yanghua Xiao, Feng Wei, Yuxi Qian, Zhenghong Hao and Bing Han
1007SMEF: Social-aware Multi-dimensional Edge Features-based Graph Representation Learning for Recommendation
Xiao Liu, Shunmei Meng, Qianmu Li, Lianyong Qi, Xiaolong Xu, Wanchun Dou and Xuyun Zhang
1010Non-Uniform Adversarial Perturbations for Discrete Tabular Datasets
Jay Nandy, Jatin Chauhan, Rishi Saket and Aravindan Raghuveer
1011Inducing Causal Structure for Abstractive Text Summarization
Lu Chen, Ruqing Zhang, Wei Huang, Wei Chen, Jiafeng Guo and Xueqi Cheng
1012Optimal Linear Subspace Search: Learning to Construct Fast and High-Quality Schedulers for Diffusion Models
Zhongjie Duan, Chengyu Wang, Cen Chen, Jun Huang and Weining Qian
1022Enhancing the Robustness via Adversarial Learning and Joint Spatial-temporal Embeddings in Traffic Forecasting
Juyong Jiang, Binqing Wu, Ling Chen, Kai Zhang and Sunghun Kim
1026System Initiative Prediction for Multi-turn Conversational Information Seeking
Chuan Meng, Mohammad Aliannejadi and Maarten de Rijke
1037ST-MoE: Spatio-Temporal Mixture-of-Experts for Debiasing in Traffic Prediction
Shuhao Li, Yue Cui, Yan Zhao, Ruiyuan Zhang, Weidong Yang and Xiaofang Zhou
1038Counterfactual Monotonic Knowledge Tracing for Assessing Students' Dynamic Mastery of Knowledge Concepts
Moyu Zhang, Xinning Zhu, Chunhong Zhang, Wenchen Qian, Feng Pan and Hui Zhao
1043FARA: Future-aware Ranking Algorithm for Fairness Optimization
Tao Yang, Zhichao Xu, Zhenduo Wang and Qingyao Ai
1048MERIT: A Merchant Incentive Ranking Model for Hotel Search & Ranking
Shigang Quan, Hailong Tan, Shui Liu, Zhenzhe Zheng, Ruihao Zhu, Liangyue Li, Quan Lu and Fan Wu
1051Toward a Better Understanding of Loss Functions for Collaborative Filtering
Seongmin Park, Mincheol Yoon, Jae-woong Lee, Hogun Park and Jongwuk Lee
1055The Role of Unattributed Behavior Logs in Predictive User Segmentation
Harshita Chopra, Atanu R Sinha, Aurghya Maiti, Atishay Ganesh, Sarthak Kapoor, Saili Myana and Saurabh Mahapatra
1066iLoRE: Dynamic Graph Representation with Instant Long-term Modeling and Re-occurrence Preservation
Siwei Zhang, Yun Xiong, Yao Zhang, Xixi Wu, Yiheng Sun and Jiawei Zhang
1079BOMGraph: Boosting Multi-scenario E-commerce Search with a Unified Graph Neural Network
Shuai Fan, Jinping Gou, Yang Li, Jiaxing Bai, Chen Lin, Wanxian Guan, Xubin Li, Hongbo Deng, Jian Xu and Bo Zheng
1082CLOCK: Online Temporal Hierarchical Framework for Multi-scale Multi-granularity Forecasting of User Impression
Xiaoyu Wang, Yonghui Guo, Xiaoyang Ma, Dongbo Huang, Lan Xu, Haisheng Tan, Hao Zhou and Xiang-Yang Li
1085Robust Within-basket Recommendation via Noise-tolerated Contrastive Learning
Xinrui He, Tianxin Wei and Jingrui He
1090RotDiff: A Hyperbolic Rotation Representation Model for Information Diffusion Prediction
Hongliang Qiao, Shanshan Feng, Xutao Li, Huiwei Lin, Han Hu, Wei Wei and Yunming Ye
1091How Expressive are Graph Neural Networks in Recommendation?
Xuheng Cai, Lianghao Xia, Xubin Ren and Chao Huang
1097Follow the Will of the Market: A Context-Informed Drift-Aware Method for Stock Prediction
Chen-Hui Song, Xi Xiao, Shu-Tao Xia and Bin Zhang
1102Meta-Learning with Adaptive Weighted Loss for Imbalanced Cold-Start Recommendation
Minchang Kim, Yongjin Yang, Jung Hyun Ryu and Taesup Kim
1105MUSE: Multi-view contrastive learning for heterophilic graphs via information reconstruction
Mengyi Yuan, Minjie Chen and Xiang Li
1114Graph Inference via the Energy-efficient Dynamic Precision Matrix Estimation with one-bit data
Xiao Tan, Yangyang Shen, Meng Wang and Beilun Wang
1120RDGSL: Dynamic Graph Representation Learning With Structure Learning
Siwei Zhang, Yun Xiong, Yao Zhang, Yiheng Sun, Xi Chen, Yizhu Jiao and Yangyong Zhu
1122Multi-Order Relations Hyperbolic Fusion for Heterogeneous Graphs
Junlin Li, Yueheng Sun and Minglai Shao
1132Prompt-and-Align: Prompt-Based Social Alignment for Few-Shot Fake News Detection
Jiaying Wu, Shen Li, Ailin Deng, Miao Xiong and Bryan Hooi
1135Seq-HyGAN: Sequence Classification via Hypergraph Attention Network
Khaled Mohammed Saifuddin, Corey May, Farhan Tanvir, Muhammad Ifte Khairul Islam and Esra Akbas
1143DYANE: DYnamic Attributed NEtwork Generative Model
Giselle Zeno and Jennifer Neville
1144Multi-modal Mixture of Experts Represetation Learning for Sequential Recommendation
Shuqing Bian, Xingyu Pan, Xin Zhao, Jinpeng Wang, Chuyuan Wang and Ji-Rong Wen
1145DuoGAT: Dual Time-oriented Graph Attention Networks for Accurate, Efficient and Explainable Anomaly Detection on Time-series
Jongsoo Lee, Byeongtae Park and Dong-Kyu Chae
1154Black-box Adversarial Attacks against Dense Retrieval Models: A Multi-view Contrastive Learning Method
Yu-An Liu, Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Maarten de Rijke, Wei Chen, Yixing Fan and Xueqi Cheng
1161Hierarchical Multi-Label Classification with Partial Labels and Unknown Hierarchy
Suhyeon Jo, Donghyeok Shin, Byeonghu Na, JoonHo Jang and Il-Chul Moon
1164Optimizing Upstream Representations for Out-of-Domain Detection with Supervised Contrastive Learning
Bo Wang and Tsunenori Mine
1174Flexible and Robust Counterfactual Explanations with Minimal Satisfiable Perturbations
Yongjie Wang, Hangwei Qian, Yongjie Liu, Wei Guo and Chunyan Miao
1175Measuring the Effect of Causal Disentanglement on the Adversarial Robustness of Neural Network Models
Preben Monteiro Ness, Dusica Marijan and Sunanda Bose
1185Optimizing for Member Value in an Edge Building Marketplace
Ayan Acharya, Siyuan Gao, Ankan Saha, Borja Ocejo, Kinjal Basu, Keerthi Selvaraj, Rahul Mazumder, Aman Gupta and Parag Agrawal
1186Parallel Knowledge Enhancement based Framework for Multi-behavior Recommendation
Chang Meng, Chenhao Zhai, Yu Yang, Hengyu Zhang and Xiu Li
1191AFRF: Angle Feature Retrieval Based Popularity Forecasting
Haoyu Wang, Zongxia Xie, Meiyao Liu and Canhua Guan
1204A Generalized Propensity Learning Framework for Unbiased Post-Click Conversion Rate Estimation
Yuqing Zhou, Tianshu Feng, Mingrui Liu and Ziwei Zhu
1210Faster Approximation Algorithms for Parameterized Graph Clustering and Edge Labeling
Vedangi Bengali and Nate Veldt
1218CARPG: Cross-City Knowledge Transfer for Traffic Accident Prediction via Attentive Region-level Parameter Generation
Guang Yang, Yuequn Zhang, Jinquan Hang, Xinyue Feng, Zejun Xie, Desheng Zhang and Yu Yang
1225Representation Learning in Continuous-Time Dynamic Signed Networks
Kartik Sharma, Mohit Raghavendra, Yeon-Chang Lee, Anand Kumar M and Srijan Kumar
1232Learning the Co-evolution Process on Live Stream Platforms with Dual Self-attention for Next-topic Recommendations
Hsu-Chao Lai, Philip Yu and Jiun-Long Huang
1241Manipulating Out-Domain Uncertainty Estimation in Deep Neural Networks via Targeted Clean-Label Poisoning
Huimin Zeng, Zhenrui Yue, Yang Zhang, Lanyu Shang and Dong Wang
1260Automatic and Precise Data Validation for Machine Learning
Shreya Shankar, Labib Fawaz, Karl Gyllstrom and Aditya Parameswaran
1266Graph Enhanced Hierarchical Reinforcement Learning for Goal-oriented Learning Path Recommendation
Qingyao Li, Wei Xia, Li'Ang Yin, Jian Shen, Renting Rui, Weinan Zhang, Xianyu Chen, Ruiming Tang and Yong Yu
1268Khronos: A Real-Time Indexing Framework for Time Series Databases on Large-Scale Performance Monitoring Systems
Xinyu Liu, Zijing Wei, Wenqing Yu, Gang Wang, Xiaoguang Liu, Yusen Li and Shaozhi Liu
1272Heterogeneous Temporal Graph Neural Network Explainer
Jiazheng Li, Chunhui Zhang and Chuxu Zhang
1274FINRule: Feature Interactive Neural Rule Learning
Lu Yu, Meng Li, Ya-Lin Zhang, Longfei Li and Jun Zhou
1291Safe-NORA: Safe Reinforcement Learning-based Mobile Network Resource Allocation for Diverse User Demands
Wenzhen Huang, Tong Li, Yuting Cao, Zhe Lyu, Yanping Liang, Li Yu, Depeng Jin, Junge Zhang and Yong Li
1299MultiPLe: Multilingual Prompt Learning for Relieving Semantic Confusions in Few-shot Event Detection
Siyuan Wang, Jianming Zheng, Wanyu Chen, Fei Cai and Xueshan Luo
1300REST: Drug-Drug Interaction Prediction via Reinforced Student-Teacher Curriculum Learning
Xinhang Li, Zhaopeng Qiu, Xiangyu Zhao, Yong Zhang, Chunxiao Xing and Xian Wu
1305Search Result Diversification Using Query Aspects as Bottlenecks
Puxuan Yu, Negin Rahimi, Zhiqi Huang and James Allan
1307Target-Oriented Maneuver Decision for Autonomous Vehicle: A Rule-Aided Reinforcement Learning Framework
Ximu Zeng, Quanlin Yu, Shuncheng Liu, Yuyang Xia, Han Su and Kai Zheng
1314Node-dependent Semantic Search over Heterogeneous Graph Neural Networks
Zhenyi Wang, Huan Zhao, Fengqi Liang and Chuan Shi
1315Knowledge-inspired Subdomain Adaptation for Cross-Domain Knowledge Transfer
Liyue Chen, Linian Wang, Jinyu Xu, Shuai Chen, Weiqiang Wang, Wenbiao Zhao, Qiyu Li and Leye Wang
1316Density-Aware Temporal Attentive Step-wise Diffusion Model For Medical Time Series Imputation
Jingwen Xu, Pong C Yuen and Fei Lyu
1320Periodicity May Be Emanative: Hierarchical Contrastive Learning for Sequential Recommendation
Changxin Tian, Binbin Hu, Wayne Xin Zhao, Zhiqiang Zhang and Jun Zhou
1322HCL4QC: Incorporating Hierarchical Category Structures Into Contrastive Learning for E-commerce Query Classification
Lvxing Zhu, Kexin Zhang, Hao Chen, Chao Wei, Weiru Zhang, Haihong Tang and Xiu Li
1324TPUF: Enhancing Cross-domain Sequential Recommendation via Transferring Pre-trained User Features
Yujia Ding, Huan Li, Ke Chen and Lidan Shou
1332Citation Intent Classification and Its Supporting Evidence Extraction for Citation Graph Construction
Hong-Jin Tsai, An-Zi Yen, Hen-Hsen Huang and Hsin-Hsi Chen
1336THGNN: An Embedding-based Model for Anomaly Detection in Dynamic Heterogeneous Social Networks
Yilin Li, Jiaqi Zhu, Congcong Zhang, Yi Yang, Jiawen Zhang, Ying Qiao and Hongan Wang
1337SplitGNN: Spectral Graph Neural Network for Fraud Detection against Heterophily
Bin Wu, Xinyu Yao, Boyan Zhang, Kuo-Ming Chao and Yinsheng Li
1341Communication-Efficient Decentralized Online Continuous DR-Submodular Maximization
Qixin Zhang, Zengde Deng, Xiangru Jian, Zaiyi Chen, Haoyuan Hu and Yu Yang
1346Personalized Location-Preference Learning for Federated Task Assignment in Spatial Crowdsourcing
Xiaolong Zhong, Hao Miao, Dazhuo Qiu, Yan Zhao and Kai Zheng
1348GUARD: Graph Universal Adversarial Defense
Jintang Li, Jie Liao, Ruofan Wu, Liang Chen, Zibin Zheng, Jiawang Dan, Changhua Meng and Weiqiang Wang
1351Cracking the Code of Negative Transfer: A Cooperative Game Theoretic Approach for Cross-Domain Sequential Recommendation
Chung Park, Taesan Kim, Taekyoon Choi, Junui Hong, Yelim Yu, Mincheol Cho, Kyunam Lee, Sungil Ryu, Hyungjun Yoon, Minsung Choi and Jaegul Choo
1355Self-supervised Contrastive Enhancement with Symmetric Few-shot Learning Towers for Cold-start News Recommendation
Hao Jiang, Chuanzhen Li, Juanjuan Cai, Runyu Tian and Jingling Wang
1358Closed-form Machine Unlearning for Matrix Factorization
Shuijing Zhang, Jian Lou, Li Xiong, Xiaoyu Zhang and Jing Liu
1369Cross-Scenario Maneuver Decision with Adaptive Perception for Autonomous Driving
Yuan Fu, Shuncheng Liu, Yuyang Xia, Fangda Guo and Kai Zheng
1370Fairness through Aleatoric Uncertainty
Anique Tahir, Lu Cheng and Huan Liu
1372Efficient Exact Minimum k-Core Search in Real-World Graphs
Qifan Zhang and Shengxin Liu
1373ACGAN-GNNExplainer: Auxiliary Conditional Generative Explainer for Graph Neural Networks
Yiqiao Li, Jianlong Zhou, Yifei Dong, Niusha Shafiabady, and Fang Chen
1379Knowledge-Aware Cross-Semantic Alignment for Domain-Level Zero-Shot Recommendation
Junji Jiang, Hongke Zhao, Ming He, Likang Wu, Kai Zhang and Jianping Fan
1382Dual-Oriented Contrast for Recommendation with A Stop-Gradient Operation
Byungkook Oh, Yul Kim and Bumki Min
1395SAGE: A Storage-Based Approach for Scalable and Efficient Sparse Generalized Matrix-Matrix Multiplication
Myung-Hwan Jang, Yunyong Ko, Hyuck-Moo Gwon, Ikhyeon Jo, Yongjun Park and Sang-Wook Kim
1400Towards Automatic ICD Coding via Knowledge Enhanced Multi-Task Learning
Xinhang Li, Xiangyu Zhao, Yong Zhang and Chunxiao Xing
1409Joint Link Prediction Via Inference from a Model
Parmis Naddaf, Erfaneh Mahmoudzaheh Ahmadinejad, Kiarash Zahirnia, Manfred Jaeger and Oliver Schulte
1419L^2R: Lifelong Learning for First-stage Retrieval with Backward-Compatible Representations
Yinqiong Cai, Keping Bi, Yixing Fan, Jiafeng Guo, Wei Chen and Xueqi Cheng
1425Context-Aware Prompt for Generation-based Event Argument Extraction with Diffusion Models
Lei Luo and Yajing Xu
1427CDR: Conservative Doubly Robust Learning for Debiased Recommendation
Zijie Song, Jiawei Chen, Sheng Zhou, Qihao Shi, Yan Feng, Chun Chen and Can Wang
1428A Principled Decomposition of Pointwise Mutual Information for Intention Template Discovery
Denghao Ma, Kevin Chang, Yueguo Chen, Xueqiang Lv and Liang Shen
1431EmFORE: Online Learning of Email Folder Classification Rules
Mukul Singh, Gust Verbruggen, José Cambronero, Sumit Gulwani and Vu Le
1434Beyond Trading Data: The Hidden Influence of Public Awareness and Interest on Cryptocurrency Volatility
Zeyd Boukhers, Azeddine Bouabdallah, Cong Yang and Jan Jürjens
1451On Root Cause Localization and Anomaly Mitigation through Causal Inference
Xiao Han, Lu Zhang, Yongkai Wu and Shuhan Yuan
1452Community-Based Hierarchical Positive-Unlabeled (PU) Model Fusion for Chronic Disease Prediction
Yang Wu, Xurui Li, Xuhong Zhang, Yangyang Kang, Changlong Sun and Xiaozhong Liu
1457Enhancing Repeat-Aware Recommendation from a Temporal-Sequential Perspective
Shigang Quan, Shui Liu, Zhenzhe Zheng and Fan Wu
1472Dual-view Contrastive Learning for Auction Recommendation
Danni Ren, Leong Hou U and Wei Liu
1483Deep Task-specific Bottom Representation Network for Multi-Task Recommendation
Qi Liu, Zhilong Zhou, Gangwei Jiang, Tiezheng Ge and Defu Lian
1487Designing and Evaluating Presentation Strategies for Fact-Checked Content
Danula Hettiachchi, Kaixin Ji, Jenny Kennedy, Anthony McCosker, Flora Salim, Mark Sanderson, Falk Scholer and Damiano Spina
1488Combining Inductive and Deductive Reasoning for Query Answering over Incomplete Knowledge Graphs
Medina Andresel, Daria Stepanova, Kien Tran, Csaba Domokos and Pasquale Minervini
1495AdaMCT: Adaptive Mixture of CNN-Transformer for Sequential Recommendation
Juyong Jiang, Peiyan Zhang, Yingtao Luo, Chaozhuo Li, Jaeboum Kim, Kai Zhang, Senzhang Wang, Xing Xie and Sunghun Kim
1501A Co-training Approach for Noisy Time Series Learning
Weiqi Zhang, Jianfeng Zhang, Jia Li and Fugee Tsung
1508SAILOR: Structural Augmentation Based Tail Node Representation Learning
Jie Liao, Jintang Li, Liang Chen, Bingzhe Wu, Yatao Bian and Zibin Zheng
1510BRep-BERT: Pre-training Boundary Representation BERT with Sub-graph Node Contrastive Learning
Yunzhong Lou, Xueyang Li, Haotian Chen and Xiangdong Zhou
1528Quad-Tier Entity Fusion Contrastive Representation Learning for Knowledge Aware Recommendation System
Rongqing Kenneth Ong, Wei Qiu and Andy W.H. Khong
1529Iteratively Learning Representations for Unseen Entities with Inter-Rule Correlations
Zihan Wang, Kai Zhao, Yongquan He, Zhumin Chen, Pengjie Ren, Maarten de Rijke and Zhaochun Ren
1531Time-series Shapelets with Learnable Lengths
Akihiro Yamaguchi, Ken Ueno and Hisashi Kashima
1560Contrastive Representation Learning Based on Multiple Node-centered Subgraphs
Dong Li, Wenjun Wang, Minglai Shao and Chen Zhao
1561Unveiling the Role of Message Passing in Dual-Privacy Preservation on GNNs
Tianyi Zhao, Hui Hu and Lu Cheng
1577CANDY: A Causality-Driven Model for Hotel Dynamic Pricing
Ruitao Zhu, Wendong Xiao, Yao Yu, Yizhi Yu, Zhenzhe Zheng, Ke Bu, Dong Li and Fan Wu
1585Prompting Strategies for Citation Classification
Suchetha Nambanoor Kunnath, David Pride and Petr Knoth
1593Mutual Information-Driven Multi-View Clustering
Lele Fu, Lei Zhang, Tong Wang, Chuan Chen and Chuanfu Zhang
1619Delivery Optimized Discovery in Behavioral User Segmentation under Budget Constraint
Harshita Chopra, Atanu R Sinha, Sunav Choudhary, Ryan A Rossi, Paavan Indela, Veda Pranav Parwatala, Srinjayee Paul and Aurghya Maiti
1620Generalization bound for estimating causal effects from observational network data
Ruichu Cai, Zeqin Yang, Weilin Chen, Yuguang Yan and Zhifeng Hao
1622Attention Calibration for Transformer-based Sequential Recommendation
Peilin Zhou, Qichen Ye, Yueqi Xie, Jingqi Gao, Shoujin Wang, Jaeboum Kim, Chenyu You and Sunghun Kim
1634PaperLM: A Pre-trained Model for Hierarchical Examination Paper Representation Learning
Minghui Shan, Yixiao Ma, Shulan Ruan, Zhi Cao, Shiwei Tong, Qi Liu, Yu Su and Shijin Wang
1635A Graph Neural Network Model for Concept Prerequisite Relation Extraction
Debjani Mazumder, Jiaul H. Paik and Anupam Basu
1641VILE: Block-Aware Visual Enhanced Document Retrieval
Huaying Yuan, Zhicheng Dou, Yujia Zhou, Yu Guo and Jirong Wen
1654Time-aware Graph Structure Learning via Sequence Prediction on Temporal Graphs
Haozhen Zhang, Xueting Han, Xi Xiao and Jing Bai
1658APGL4SR: A Generic Framework with Adaptive and Personalized Global Collaborative Information in Sequential Recommendation
Mingjia Yin, Hao Wang, Xiang Xu, Likang Wu, Sirui Zhao, Wei Guo, Yong Liu, Ruiming Tang, Defu Lian and Enhong Chen
1660DiffUFlow: Robust Fine-grained Urban Flow Inference with Denoising Diffusion Model
Yuhao Zheng, Lian Zhong, Senzhang Wang, Yu Yang, Weixi Gu, Junbo Zhang and Jianxin Wang
1678Interpretable Fake News Detection with Graph Evidence
Hao Guo, Weixin Zeng, Jiuyang Tang and Xiang Zhao
1680Relevant Entity Selection: Knowledge Graph Bootstrapping via Zero-Shot Analogical Pruning
Lucas Jarnac, Miguel Couceiro and Pierre Monnin
1685Reveal the Unknown: Out-of-Knowledge-Base Mention Discovery with Entity Linking
Hang Dong, Jiaoyan Chen, Yuan He, Yinan Liu and Ian Horrocks
1690Unlocking the Potential of Non-PSD Kernel Matrices: A Polar Decomposition-based Transformation for Improved Prediction Models
Maximilian Münch, Manuel Röder and Frank-Michael Schleif
1703Hierarchical Meta-Learning with Hyper-Tasks for Few-Shot Learning
Yunchuan Guan, Yu Liu, Ke Zhou and Junyuan Huang
1717CLSPRec: Contrastive Learning of Long and Short-term Preferences for Next POI Recommendation
Chenghua Duan, Wei Fan, Wei Zhou, Hu Liu and Junhao Wen
1727Geometric Graph Learning for Protein Mutation Effect Prediction
Kangfei Zhao, Yu Rong, Biaobin Jiang, Jianheng Tang, Hengtong Zhang, Jeffrey Xu Yu and Peilin Zhao
1735HyperFormer: Enhancing Entity and Relation Interaction for Hyper-Relational Knowledge Graph Completion
Zhiwei Hu, Victor Gutierrez Basulto, Zhiliang Xiang, Ru Li and Jeff Z. Pan
1737AutoMRM: A Model Retrieval Method Based on Multimodal Query and Meta-learning
Zhaotian Li, Binhang Qi, Hailong Sun and Xiang Gao
1744A Model-Agnostic Method to Interpret Link Prediction Evaluation of Knowledge Graph Embeddings
Narayanan Asuri Krishnan and Carlos R. Rivero
1745Evaluating and Optimizing the Effectiveness of Neural Machine Translation in Supporting Code Retrieval Models: A Study on the CAT Benchmark
Hung Phan and Ali Jannesari
1778Spans, Not Tokens: A Span-Centric Model for Multi-Span Reading Comprehension
Zixian Huang, Jiaying Zhou, Chenxu Niu and Gong Cheng
1783IUI: Intent-Enhanced User Interest Modeling for Click-Through Rate Prediction
Tao Yu, Mao Pan, Kun Zhou, Zheng Li, Dongyue Wang, Zhuoye Ding, Xiwei Zhao and Sulong Xu
1787HAMUR: Hyper Adapter for Multi-Domain Recommendation
Xiaopeng Li, Fan Yan, Xiangyu Zhao, Yichao Wang, Huifeng Guo, Bo Chen and Ruiming Tang
1799GranCATs: Cross-lingual Enhancement through Granularity-Specific Contrastive Adapters
Meizhen Liu, Jiakai He, Xu Guo, Jianye Chen, Siu Cheung Hui and Fengyu Zhou
1805Rule-based Knowledge Graph Completion with Canonical Models
Simon Ott, Patrick Betz, Daria Stepanova, Mohamed H. Gad-Elrab, Christian Meilicke and Heiner Stuckenschmidt
1818MLPST: MLP is All You Need for Spatio-Temporal Prediction
Zijian Zhang, Ze Huang, Zhiwei Hu, Xiangyu Zhao, Wanyu Wang, Zitao Liu, Junbo Zhang, S. Joe Qin and Hongwei Zhao
1837Diving into a Sea of Opinions: Multi-modal Abstractive Summarization with Comment Sensitivity
Raghvendra Kumar, Ratul Chakraborty, Abhishek Tiwari, Sriparna Saha and Naveen Saini
1844AspectMMKG: A Multi-modal Knowledge Graph with Aspect-aware Entities
Jingdan Zhang, Jiaan Wang, Xiaodan Wang, Zhixu Li and Yanghua Xiao
1855Non-Compliant Bandits
Branislav Kveton, Yi Liu, Matteo Kruijssen and Yisu Nie
1865James ate 5 oranges = Steve bought 5 pencils: Structure-Aware Denoising for Paraphrasing Word Problems
Rishabh Gupta, Venktesh V, Mukesh Mohania and Vikram Goyal
1867Rebalancing Social Feed to Minimize Polarization and Disagreement
Federico Cinus, Aristides Gionis and Francesco Bonchi
1874CLosER: Conversational Legal Longformer with Expertise-Aware Passage Response Ranker for Long Contexts
Arian Askari, Mohammad Aliannejadi, Amin Abolghasemi, Evangelos Kanoulas and Suzan Verberne
1891HEProto: A Hierarchical Enhancing ProtoNet based on Multi-Task Learning for Few-shot Named Entity Recognition
Wei Chen, Lili Zhao, Pengfei Luo, Tong Xu, Yi Zheng and Enhong Chen
1916Scalable Neural Contextual Bandit for Recommender Systems
Zheqing Zhu and Benjamin Van Roy
1918Fair&Share: Fast and Fair Multi-Criteria Selections
Kathleen Cachel and Elke Rundensteiner
1919G-STO: Sequential Main Shopping Intention Detection via Graph-Regularized Stochastic Transformer
Yuchen Zhuang, Xin Shen, Yan Zhao, Chaosheng Dong, Ming Wang, Jin Li and Chao Zhang
1924Concept Evolution in Deep Learning Training: A Unified Interpretation Framework and Discoveries
Haekyu Park, Seongmin Lee, Benjamin Hoover, Austin Wright, Omar Shaikh, Rahul Duggal, Nilaksh Das, Kevin Li, Judy Hoffman and Duen Horng Chau
1928Low-bit Quantization for Deep Graph Neural Networks with Smoothness-aware Message Propagation
Shuang Wang, Bahaeddin Eravci, Rustam Guliyev and Hakan Ferhatosmanoglu
1929Large Language Models as Zero-Shot Conversational Recommenders
Zhankui He, Zhouhang Xie, Rahul Jha, Harald Steck, Dawen Liang, Yesu Feng, Bodhisattwa Majumder, Nathan Kallus and Julian Mcauley
1931Selecting Top-K Data Science Models by Example Dataset
Mengying Wang, Sheng Guan, Hanchao Ma, Yiyang Bian, Haolai Che, Yinghui Wu, Abhishek Daundkar and Alp Sehirlioglu
1944Calibrate Graph Neural Networks under Out-of-Distribution Nodes via Deep Q-learning
Weili Shi, Xueying Yang, Xujiang Zhao, Haifeng Chen, Zhiqiang Tao and Sheng Li
1952Can Knowledge Graphs Simplify Text?
Anthony Colas, Haodi Ma, Xuanli He, Yang Bai and Daisy Wang
1955Spatial-Temporal Graph Boosting Network: Enhancing Spatial-Temporal Graph Neural Networks via Gradient Boosting
Yujie Fan, Chin-Chia Michael Yeh, Huiyuan Chen, Yan Zheng, Liang Wang, Junpeng Wang, Xin Dai, Zhongfang Zhuang and Wei Zhang
1978Enabling Health Data Sharing with Fine-Grained Privacy
Luca Bonomi, Sepand Gousheh and Liyue Fan
1980Tight-Sketch: A High-Performance Sketch for Heavy Item-Oriented Data Stream Mining with Limited Memory Size
Weihe Li and Paul Patras
1982SANN: Programming Code Representation Using Attention Neural Network with Optimized Subtree Extraction
Muntasir Hoq, Sushanth Reddy Chilla, Melika Ahmadi Ranjbar, Peter Brusilovsky and Bita Akram
1991A Momentum Loss Reweighting Method for Improving Recall
Chenzhi Jiang, Ningtao Wang, Ruofan Wu, Yin Jin, Xing Fu and Weiqiang Wang
1996Dimension Independent Mixup for Hard Negative Sample in Collaborative Filtering
Xi Wu, Liangwei Yang, Jibing Gong, Chao Zhou, Tianyu Lin, Xiaolong Liu and Philip S. Yu
2002printf: Preference Modeling Based on User Reviews with Item Images and Textual Information via Graph Learning
Hao Lun Lin, Jyun Yu Jiang, Pu Jen Cheng and Ming Hao Juan
2004PCT-CycleGAN: Paired Complementary Temporal Cycle-Consistent Adversarial Networks for Radar-Based Precipitation Nowcasting
Jaeho Choi, Yura Kim, Kwang-Ho Kim, Sung-Hwa Jung and Ikhyun Cho
2008An Efficient Selective Ensemble Learning with Rejection Approach for Classification
Hao Xu and Chiranjeet Chetia
2017Towards Fair Graph Neural Networks via Graph Counterfactual
Zhimeng Guo, Jialiang Li, Teng Xiao, Yao Ma and Suhang Wang
2064Task-Difficulty-Aware Meta-Learning with Adaptive Update Strategies for User Cold-Start Recommendation
Xuhao Zhao, Yanmin Zhu, Chunyang Wang, Mengyuan Jing, Jiadi Yu and Feilong Tang
2069Contrastive Learning of Temporal Distinctiveness for Survival Analysis in Electronic Health Records
Mohsen Nayebi Kerdabadi, Arya Hadizadeh Moghaddam, Bin Liu, Mei Liu and Zijun Yao
2083AutoSeqRec: Autoencoder for Efficient Sequential Recommendation
Sijia Liu, Jiahao Liu, Hansu Gu, Dongsheng Li, Tun Lu, Peng Zhang and Ning Gu
2099Federated Competing Risk Analysis
Md Mahmudur Rahman and Sanjay Purushotham
2107Investigating the Impact of Multimodality and External Knowledge in Aspect-level Complaint and Sentiment Analysis
Apoorva Singh, Apoorv Verma, Raghav Jain and Sriparna Saha
2114MATA*: Combining Learnable Node Matching with A* Algorithm for Approximate Graph Edit Distance Computation
Junfeng Liu, Min Zhou, Shuai Ma and Lujia Pan
2117Spatio-Temporal Meta Contrastive Learning
Jiabin Tang, Lianghao Xia, Jie Hu and Chao Huang
2123Explainable Spatio-Temporal Graph Neural Networks
Jiabin Tang, Lianghao Xia and Chao Huang
2132Understanding User Immersion in Online Short Video Interaction
Zhiyu He, Shaorun Zhang, Peijie Sun, Jiayu Li, Xiaohui Xie, Min Zhang and Yiqun Liu
2144Diversity-aware Deep Ranking Network for Recommendation
Zihong Wang, Yingxia Shao, Jiyuan He, Jinbao Liu, Shitao Xiao, Tao Feng and Ming Liu
2146Leveraging Event Schema to Ask Clarifying Questions for Conversational Legal Case Retrieval
Bulou Liu, Yiran Hu, Qingyao Ai, Yiqun Liu, Yueyue Wu, Chenliang Li and Weixing Shen
2148Single-Cell Multimodal Prediction via Transformers
Wenzhuo Tang, Hongzhi Wen, Renming Liu, Jiayuan Ding, Wei Jin, Yuying Xie, Hui Liu and Jiliang Tang
2150Query-dominant User Interest Network for Large-Scale Search Ranking
Tong Guo, Xuanping Li, Haitao Yang, Xiao Liang, Yong Yuan, Jingyou Hou, Bingqing Ke, Chao Zhang, Junlin He, Shunyu Zhang, Enyun Yu and Wenwu Ou
2164Hybrid Contrastive Constraints for Multi-Scenario Ad Ranking
Shanlei Mu, Penghui Wei, Wayne Xin Zhao, Shaoguo Liu, Liang Wang and Bo Zheng
2168Learning Pair-Centric Representation for Link Sign Prediction with Subgraph
Jushuo Chen, Feifei Dai, Xiaoyan Gu, Haihui Fan, Jiang Zhou, Bo Li and Weiping Wang
2179Multimodal Optimal Transport Knowledge Distillation for Cross-domain Recommendation
Wei Yang, Jie Yang and Yuan Liu
2183Experience and Evidence are the eyes of an excellent summarizer! Towards Knowledge Infused Multi-modal Clinical Conversation Summarization
Abhisek Tiwari, Anisha Saha, Sriparna Saha, Pushpak Bhattacharyya and Minakshi Dhar
2187MGICL: Multi-Grained Interaction Contrastive Learning for Multimodal Named Entity Recognition
Aibo Guo, Xiang Zhao, Zhen Tan and Weidong Xiao
2194A two-tier shared embedding method for review-based recommender systems
Zhen Yang, Junrui Liu, Tong Li, Di Wu, Shiqiu Yang and Huan Liu
2201Predictive Uncertainty-based Bias Mitigation in Ranking
Maria Heuss, Daniel Cohen, Masoud Mansoury, Maarten de Rijke and Carsten Eickhoff
2202Deep Integrated Explanations
Oren Barkan, Yehonatan Elisha, Yuval Asher, Amit Eshel, Jonathan Weil and Noam Koenigstein
2203LambdaRank Gradients are Incoherent
Federico Marcuzzi, Claudio Lucchese and Salvatore Orlando
2205MUSE: Music Recommender System with Shuffle Play Recommendation Enhancement 
Yunhak Oh, Sukwon Yun, Dongmin Hyun, Sein Kim and Chanyoung Park
2256Towards Fair Financial Services for All: A Temporal GNN Approach for Individual Fairness on Transaction Networks
Zixing Song, Yuji Zhang and Irwin King
2298PCENet: Psychological Clues Exploration Network for Multimodal Personality Assessment
Yangfu Zhu, Yuting Wei, Meiling Li, Tingting Zhang, Siqi Wei and Bin Wu

Resource Papers 

378ITA-ELECTION-2022: A multi-platform dataset of social media conversations around the 2022 Italian general election
Francesco Pierri, Geng Liu and Stefano Ceri
427TEI2GO: A Multilingual Approach for Fast Temporal Expression Identification
Hugo Sousa, Ricardo Campos and Alipio M. Jorge
850MDCC: A Multimodal Dynamic Dataset for Donation-based Crowdfunding Campaigns
Xovee Xu, Jiayang Li and Fan Zhou
1786PGB: A PubMed Graph Benchmark for Heterogeneous Network Representation Learning
Eric Lee and Joyce Ho
2036ClinicalRisk: A New Therapy-related Clinical Trial Dataset for Predicting Trial Status and Failure Reasons
Junyu Luo, Zhi Qiao, Lucas Glass, Cao Xiao and Fenglong Ma
2314RePair: An Extensible Toolkit to Generate Large-Scale Datasets for Query Refinement via Transformers 
Yogeswar Lakshmi Narayanan and Hossein Fani
2432KuaiSAR: A Unified Search And Recommendation Dataset
Zhongxiang Sun, Zihua Si, Xiaoxue Zang, Dewei Leng, Yanan Niu, Yang Song, Xiao Zhang and Jun Xu                                                                                       
2436ContributionSum: Generating Disentangled Contributions for Scientific Papers
Meng-Huan Liu, An-Zi Yen, Hen-Hsen Huang and Hsin-Hsi Chen
2447DynamicESG: A Dataset for Dynamically Unearthing ESG Ratings from News Articles
Yu-Min Tseng, Chung-Chi Chen, Hen-Hsen Huang and Hsin-Hsi Chen
2504Commonsense Temporal Action Knowledge (CoTAK) Dataset
Steven Lynden, Mehari Yohannes Hailemariam, Kyoung-Sook Kim, Adam Jatowt, Akiyoshi Matono, Hai-Tao Yu, Xin Liu and Yijun Duan
2541Datasets and Interfaces for Benchmarking Heterogeneous Graph Neural Networks
Yijian Liu, Hongyi Zhang, Cheng Yang, Ao Li, Yugang Ji, Luhao Zhang, Tao Li, Jinyu Yang, Tianyu Zhao, Juan Yang, Hai Huang and Chuan Shi
2555Towards Filling the Gap in Conversational Search: From Passage Retrieval to Conversational Response Generation
Weronika Łajewska and Krisztian Balog
2598CTCam: Enhancing Transportation Evaluation through Fusion of Cellular Traffic and Camera-Based Vehicle Flows
ChungYi Lin, Shen-Lung Tung, Hung-Ting Su and Winston H. Hsu
2615Anserini Gets Dense Retrieval: Integration of Lucene's HNSW Indexes
Xueguang Ma, Tommaso Teofili and Jimmy Lin
2617A Test Collection of Synthetic Documents for Training Rankers: ChatGPT vs. Human Experts
Arian Askari, Mohammad Aliannejadi, Evangelos Kanoulas and Suzan Verberne
2634KID34K: A Dataset for Online Identity Card Fraud Detection
Eun-Ju Park, Seung-Yeon Back, Jeongho Kim and Simon S. Woo
2642GOAL: A Challenging Knowledge-grounded Video Captioning Benchmark for Real-time Soccer Commentary Generation
Ji Qi, Jifan Yu, Teng Tu, Kunyu Gao, Yifan Xu, Xinyu Guan, Xiaozhi Wang, Bin Xu, Lei Hou, Juanzi Li and Jie Tang
2644ThyExp: An explainable AI-assisted Decision Making Toolkit for Thyroid Nodule Diagnosis based on Ultra-sound Images
Huizhi Liang, Jamie Morris, Zehao Liu, Sidhartha Nagala and Xia Hong
2646FlaCGEC: A Chinese Grammatical Error Correction Dataset with Fine-grained Linguistic Annotation
Hanyue Du, Yike Zhao, Qingyuan Tian, Jiani Wang, Lei Wang, Yunshi Lan and Xuesong Lu
2649MUSER: A Multi-View Similar Case Retrieval Dataset
Qingquan Li, Yiran Hu, Feng Yao, Chaojun Xiao, Zhiyuan Liu, Maosong Sun and Weixing Shen
2748Ontology Enrichment from Texts: A Biomedical Dataset for Concept Discovery and Placement
Hang Dong, Jiaoyan Chen, Yuan He and Ian Horrocks
2819OpenGDA: Graph Domain Adaptation Benchmark for Cross-network Learning
Boshen Shi, Yongqing Wang, Fangda Guo, Jiangli Shao, Huawei Shen and Xueqi Cheng

Short Papers 

30Contrastive Learning for Rumor Detection via Fitting Beta Mixture Model
Jiachen Ma, Jing Dai, Yong Liu, Meng Han and Chunyu Ai
40Epidemiology-aware Deep Learning for Infectious Disease Dynamics Prediction
Mutong Liu, Yang Liu and Jiming Liu
47Multi-Granularity Attention Model for Group Recommendation
Jianye Ji, Jiayan Pei, Shaochuan Lin, He Hengxu, Jia Jia, Ning Hu and Taotao Zhou
62Improving Diversity in Unsupervised Keyphrase Extraction with Determinantal Point Process
Mingyang Song, Huafeng Liu and Liping Jing
137Knowledge-Enhanced Multi-Label Few-Shot Product Attribute-Value Extraction
Jiaying Gong, Wei-Te Chen and Hoda Eldardiry
151Accessing Student Performance with Multi-granularity Attention from Online Classroom Dialogue
Jiahao Chen, Zitao Liu, Shuyan Huang, Yaying Huang, Xiangyu Zhao, Boyu Gao and Weiqi Luo
181Quantum Split Learning for Privacy-Preserving Information Management
Soohyun Park, Hankyul Baek and Joongheon Kim
186A deep conditional generative approach for constrained community detection
Chaobo He, Junwei Cheng, Quanlong Guan, Xiang Fei, Hanchao Li and Yong Tang
193Retrieval-Based Unsupervised Noisy Label Detection on Text Data
Peiyang Liu, Jinyu Wang, Lin Wang, Sen Wang, Yunlai Hao and Huihui Bai
282Simplex2vec Backward: From Vectors Back to Simplicial Complex
Huixin Zhan, Kun Zhang, Zhong Chen and Victor Sheng
315OnlineAutoClust: A Framework for Online Automated Clustering
Radwa El Shawi and Dmitri Rozgonjuk
344Guidepost: Target-oriented Few-shot Transferring via Measuring Task Similarity
Zhipeng Zhou, Wei Gong and Haoquan Zhou
363Bridging the KB-Text Gap: Leveraging Structured Knowledge-aware Pre-training for KBQA
Guanting Dong, Rumei Li, Sirui Wang, Yupeng Zhang, Yunsen Xian and Weiran Xu
374Generating News-Centric Crossword Puzzles As A Constraint Satisfaction and Optimization Problem
Kaito Majima and Shotaro Ishihara
647Counterfactual Adversarial Learning for Recommendation
Jialin Liu, Zijian Zhang, Xiangyu Zhao and Jun Li
991Adaptive Graph Neural Diffusion for Traffic Demand Forecasting
Yiling Wu, Xinfeng Zhang and Yaowei Wang
1155Pseudo Triplet Networks for Classification Tasks with Cross-Source Feature Incompleteness
Cayon Liow, Cheng-Te Li, Chun-Pai Yang and Shou-De Lin
1254Toward a Foundation Model for Time Series Data
Chin-Chia Michael Yeh, Xin Dai, Huiyuan Chen, Yan Zheng, Yujie Fan, Audrey Der, Vivian Lai, Zhongfang Zhuang, Junpeng Wang, Liang Wang and Wei Zhang
1263VN-Solver: Vision-based Neural Solver for Combinatorial Optimization over Graphs
Mina Samizadeh and Guangmo Tong
1475Pre-training with Aspect-Content Text Mutual Prediction for Multi-Aspect Dense Retrieval
Xiaojie Sun, Keping Bi, Jiafeng Guo, Xinyu Ma, Fan Yixing, Hongyu Shan, Qishen Zhang and Zhongyi Liu
1738Accelerating Concept Learning via Sampling
Alkid Baci and Stefan Heindorf
2318Unlocking the Potential of Deep Learning in Peak-Hour Series Forecasting
Zhenwei Zhang, Xin Wang, Jingyuan Xie, Heling Zhang and Yuantao Gu
2325Spatio-Temporal Adaptive Embedding Makes Vanilla Transformer SOTA for Traffic Forecasting
Hangchen Liu, Zheng Dong, Renhe Jiang, Jiewen Deng, Jinliang Deng, Quanjun Chen and Xuan Song
2326Leveraging Post-Click User Behaviors for Calibrated Conversion Rate Prediction Under Delayed Feedback in Online Advertising
Yuyao Guo, Xiang Ao, Qiming Liu and Qing He
2334Graph Contrastive Learning with Graph Info-Min
En Meng and Yong Liu
2337Segment Augmentation and Prediction Consistency Neural Network for Multi-label Unknown Intent Detection
Miaoxin Chen, Cao Liu, Boqi Dai, Hai-Tao Zheng, Ting Song, Jiansong Chen, Guanglu Wan and Rui Xie
2362TemDep: Temporal Dependency Priority for Multivariate Time Series Prediction
Shu Liu, Jiaheng Wang, Jiamin Chen, Jianliang Gao and Yuhui Zhong
2376Counterfactual Graph Augmentation for Consumer Unfairness Mitigation in Recommender Systems
Giacomo Medda, Francesco Fabbri, Mirko Marras, Ludovico Boratto and Gianni Fenu
2380Self-supervised Learning and Graph Classification under Heterophily
Yilin Ding, Zhen Liu and Hao Hao
2387Unsupervised Anomaly Detection & Diagnosis: A Stein Variational Gradient Descent Approach
Zhichao Chen, Leilei Ding, Zhixuan Chu, Jianmin Huang, Qingyang Dai and Hao Wang
2390ST-RAP: A Spatio-Temporal Framework for Real Estate Apprisal
Hojoon Lee, Hawon Jeong, Byungkun Lee, Kyungyup Daniel Lee and Jaegul Choo
2391Learning to Simulate Complex Physical Systems: a Case Study
Jiasheng Shi, Fu Lin and Weixiong Rao
2393Geometric Matrix Completion via Sylvester Multi-Graph Neural Network
Boxin Du, Changhe Yuan, Fei Wang and Hanghang Tong
2395Efficient Differencing of System-level Provenance Graphs
Yuta Nakamura, Iyad Kanj and Tanu Malik
2396Product Entity Matching via Tabular Data
Ali Naeimabadi, Mir Tafseer Nayeem and Davood Rafiei
2399A Joint Training-Calibration Framework for Test-Time Personalization with Label Shift in Federated Learning
Jian Xu and Shao-Lun Huang
2415A Self-learning Resource-Efficient Re-Ranking Method for Clinical Trials Search
Maciej Rybinski, Vincent Nguyen and Sarvnaz Karimi
2417LEAD-ID: Language-Enhanced Denoising and Intent Distinguishing Graph Neural Network for Sponsored Search Broad Retrievals
Ran Wang, Xiao Zhou, Haorui Li, Qiang Liu, Xingxing Wang and Dong Wang
2418FairGraph: Automated Graph Debiasing with Gradient Matching
Yezi Liu
2433Causal Discovery in Temporal Domain from Interventional Data
Peiwen Li, Yuan Meng, Xin Wang, Fang Shen, Yue Li, Jialong Wang and Wenwu Zhu
2443CORD: A Three-Stage Coarse-to-Fine Framework for Relation Detection in Knowledge Base Question Answering
Yanzeng Li, Sen Hu, Wenjuan Han and Lei Zou
2456Network Embedding with Adaptive Multi-hop Contrast
Chenhao Wang, Yong Liu and Yan Yang
2458Non-Recursive Cluster-Scale Graph Interacted Model for Click-Through Rate Prediction
Yuanchen Bei, Hao Chen, Shengyuan Chen, Xiao Huang, Sheng Zhou and Feiran Huang
2492RecRec: Algorithmic Recourse for Recommender Systems
Sahil Verma, Ashudeep Singh, Varich Boonsanong, John P. Dickerson and Chirag Shah
2517Age-Aware Guidance via Masking-Based Attention in Face Aging
Junyeong Maeng, Kwanseok Oh and Heung-Il Suk
2520AmpliBias: Mitigating Dataset Bias through Bias Amplification in Few-shot Learning for Generative Models
Donggeun Ko, Dongjun Lee, Namjun Park, Kyoungrae Noh, Hyeonjin Park and Jaekwang Kim
2526Graph-based Alignment and Uniformity for Recommendation
Liangwei Yang, Zhiwei Liu, Chen Wang, Mingdai Yang, Xiaolong Liu, Jing Ma and Philip S. Yu
2567Metapath-Guided Data-Augmentation For Knowledge Graphs
Saurav Manchanda
2570Simulating Users in Interactive Web Table Retrieval
Björn Engelmann, Timo Breuer and Philipp Schaer
2583Sequential Text-based Knowledge Update with Self-Supervised Learning for Generative Language Models
Hao-Ru Sung, Ying-Jhe Tang, Yu-Chung Cheng, Pai-Lin Chen, Tsai-Yen Li and Hen-Hsen Huang
2607Neural Disentanglement of Query Difficulty and Semantics
Sara Salamat, Negar Arabzadeh, Shirin Seyedsalehi, Amin Bigdeli, Morteza Zihayat and Ebrahim Bagheri
2612MC-DRE: Multi-Aspect Cross Integration for Drug Event/Entity Extraction
Jie Yang, Caren Han, Siqu Long, Josiah Poon and Goran Nenadic
2619Forgetting-aware Linear Bias for Attentive Knowledge Tracing
Yoonjin Im, Eunseong Choi, Heejin Kook and Jongwuk Lee
2622EdgeNet : Encoder-decoder generative Network for Auction Design in E-commerce Online Advertising
Guangyuan Shen, Shengjie Sun, Dehong Gao, Libin Yang, Wei Ning and Shi Yongping
2625Effective Slogan Generation with Noise Perturbation
Jongeun Kim, Minchung Kim and Taehwan Kim
2626Region-Wise Attentive Multi-View Representation Learning for Urban Region Embedding
Weiliang Chen and Qianqian Ren
2627Neighborhood Homophily-based Graph Convolutional Network
Shengbo Gong, Jiajun Zhou, Chenxuan Xie and Qi Xuan
2629You’re Not Alone in Battle: Combat Threat Analysis Using Attention Networks and a New Open Benchmark
Soo Yong Lee, Juwon Kim, Kiwoong Park, Dongkuk Ryu, Sangheun Shim and Kijung Shin
2630POSPAN: Position-Constrained Span Masking for Language Model Pre-training
Zhenyu Zhang, Shen Lei, Yuming Zhao, Meng Chen and Xiaodong He
2660HEPT Attack: Heuristic Perpendicular Trial for Hard-label Attacks under Limited Query Budgets
Qi Li, Xingyu Li, Xiaodong Cui, Keke Tang and Peican Zhu
2262Mitigating Semantic Confusion from Hostile Neighborhood for Graph Active Learning
Tianmeng Yang, Min Zhou, Yujing Wang, Zhengjie Lin, Lujia Pan, Bin Cui and Yunhai Tong
2267STGIN: Spatial-Temporal Graph Interaction Network for large-scale POI recommendation
Shaohua Liu, Yu Qi, Gen Li, Mingjian Chen, Teng Zhang, Jia Cheng and Jun Lei
2672Knowledge Graph Error Detection with Hierarchical Path Structure
Zhao Zhang, Fuwei Zhang, Fuzhen Zhuang and Yongjun Xu
2676FCT-GAN: Enhancing Global Correlation of Table Synthesis via Fourier Transform
Zilong Zhao, Robert Birke and Lydia Y. Chen
2677Differential Privacy in HyperNetworks for Personalized Federated Learning
Vaisnavi Nemala, Phung Lai and Nhathai Phan
2681Geometry Interaction Augmented Graph Collaborative Filtering
Jie Xu and Chaozhuo Li
2684Latent Aspect Detection via Backtranslation Augmentation
Farinam Hemmatizadeh, Christine Wong, Alice Yu and Hossein Fani
2686A Flash Attention Transformer for Multi-Behaviour Recommendation
Tendai Mukande, Esraa Ali, Annalina Caputo, Ruihai Dong and Noel Edward O'Connor
2687Learning Sparse Lexical Representations Over Specified Vocabularies for Retrieval
Jeffrey M. Dudek, Weize Kong, Cheng Li, Mingyang Zhang and Michael Bendersky
2697G-Meta: Distributed Meta Learning in GPU Clusters for Large-Scale Recommender System
Youshao Xiao, Shangchun Zhao, Zhenglei Zhou, Zhaoxin Huan, Lin Ju, Xiaolu Zhang, Lin Wang and Jun Zhou
2706Higher-Order Peak Decomposition
Xingyu Tan, Jingya Qian, Chen Chen, Qing Sima, Yanping Wu, Xiaoyang Wang and Wenjie Zhang
2707Differentiable Retrieval Augmentation via Generative Language Modeling for E-commerce Query Intent Classification
Chenyu Zhao, Yunjiang Jiang, Yiming Qiu, Han Zhang and Wen-Yun Yang
2711Exposing Model Theft: A Robust and Transferable Watermark for Thwarting Model Extraction Attacks
Ruixiang Tang, Hongye Jin, Mengnan Du, Curtis Wigington, Rajiv Jain and Xia Hu
2714DAE: Distribution-Aware Embedding for Numerical Features in Click-Through Rate Prediction
Bin Shen, Jingran Xu, Xu Min, Zeyu Ke, Yong He, Liang Zhang, Xin Dong and Linjian Mo
2720A Robust Backward Compatibility Metric for Model Retraining
Ryuta Matsuno and Keita Sakuma
2725A Semi-Supervised Anomaly Network Traffic Detection Framework via Multimodal Traffic Information Fusion
Yu Zheng, Xinglin Lian, Zhangxuan Dang, Chunlei Peng, Chao Yang and Jianfeng Ma
2728Uncertainty Quantification via Spatial-Temporal Tweedie Model for Zero-inflated and Long-tail Travel Demand Prediction
Xinke Jiang, Dingyi Zhuang, Xianghui Zhang, Hao Chen, Jiayuan Luo and Xiaowei Gao
2729CAMARADERIE: Content Based Knowledge Transfer of Medical Image Retrieval Using Supervised Autoencoders in a Decentralized Setting
Advait Padhye, Shreeja Bhakat, Humaira Firdowse, Atharv Savarkar, Ganesh Ramakrishnan and Kshitij Jadhav
2733Promoting Diversity in Mixed Complex Cooperative and Competitive Multi-Agent Environment
Jia Wu and Zixiao Huang
2735DPAN: Dynamic Preference-based and Attribute-aware Network for Relevant Recommendations
Wei Dai, Yingmin Su, Xiaofeng Pan, Yufeng Wang, Zhenyu Zhu, Nan Xu, Chengjun Mao and Bo Cao
2745Learning Invariant Representations for New Product Sales Forecasting via Multi-Granularity Adversarial Learning
Zhenzhen Chu, Chengyu Wang, Cen Chen, Dawei Cheng, Yuqi Liang and Weining Qian
2746Unlocking the Potential of User Feedback: Leveraging Large Language Model as User Simulators to Enhance Dialogue System
Zhiyuan Hu, Yue Feng, Anh Tuan Luu, Bryan Hooi and Aldo Lipani
2747Retrievability Bias Estimation Using Synthetically Generated Queries
Amin Abolghasemi, Suzan Verberne, Arian Askari and Leif Azzopardi
2755Perturbation-Based Two-Stage Multi-Domain Active Learning
Rui He, Zeyu Dai, Shan He and Ke Tang
2756MI-DPG: Decomposable Parameter Generation Network Based on Mutual Information for Multi-Scenario Recommendation
Wenzhuo Cheng, Ke Ding, Yong He, Liang Zhang, Linjian Mo and Xin Dong
2757MSRA: A Multi-Aspect Semantic Relevance Approach for E-Commerce via Multimodal Pre-Training
Hanqi Jin, Jiwei Tan, Lixin Liu, Lisong Qiu, Shaowei Yao, Xi Chen and Xiaoyi Zeng
2766Can Embeddings Analysis Explain Large Language Model Ranking?
Claudio Lucchese, Giorgia Minello, Franco Maria Nardini, Salvatore Orlando, Raffaele Perego and Alberto Veneri
2768Fine-Grained Socioeconomic Prediction from Satellite Images with Distributional Adjustment
Donghyun Ahn, Minhyuk Song, Seungeon Lee, Yubin Choi, Jihee Kim, Sangyoon Park, Hyunjoo Yang and Meeyoung Cha
2776Stochastic Subgraph Neighborhood Pooling for Subgraph Classification
Shweta Ann Jacob, Paul Louis and Amirali Salehi-Abari
2783Towards Trustworthy Rumor Detection with Interpretable Graph Structural Learning
Leyuan Liu, Junyi Chen, Zhangtao Cheng, Wenxin Tai and Fan Zhou
2786Efficient Multi-Task Learning via Generalist Recommender
Luyang Wang, Cangcheng Tang, Chongyang Zhang, Jun Ruan, Kai Huang and Jinquan Dai
2787Enhancing Information Diffusion Prediction with Self-Supervised Disentangled User and Cascade Representations
Zhangtao Cheng, Wenxue Ye, Wenxin Tai, Leyuan Liu and Fan Zhou
2799Temporal and Topological Augmentation-based Cross-view Contrastive Learning Model for Temporal Link Prediction
Dongyuan Li, Shiyin Tan, Yusong Wang, Kotaro Funakoshi and Manabu Okumura
2801BI-GCN: Bilateral Interactive Graph Convolutional Network for Recommendation
Yinan Zhang, Pei Wang, Congcong Liu, Xiwei Zhao, Hao Qi, Jie He, Junsheng Jin, Changping Peng, Zhangang Lin and Jingping Shao
2803Deep Context Interest Network for Click-Through Rate Prediction
Xuyang Hou, Zhe Wang, Qi Liu, Tan Qu, Jia Cheng and Jun Lei
2808Can a chatbot be useful in childhood cancer survivorship? Development of a chatbot for survivors of childhood cancer
Mirae Kim, Kyubum Hwang, Hayoung Oh, Heejin Kim and Min Ah Kim
2810UNDO: Effective and Accurate Unlearning Method for Deep Neural Networks
Sangyong Lee and Simon S. Woo
2814Look At Me, No Replay! SurpriseNet: Anomaly Detection Inspired Class Incremental Learning
Anton Lee, Yaqian Zhang, Heitor Murilo Gomes, Albert Bifet and Bernhard Pfahringer
2816DCGNN: Dual-Channel Graph Neural Network for Social Bot Detection
Nuoyan Lyu, Bingbing Xu, Fangda Guo and Huawei Shen
2817Quantitative Decomposition of Prediction Errors Revealing Multi-Cause Impacts: An Insightful Framework for MLOps
Keita Sakuma, Ryuta Matsuno and Yoshio Kameda
2820CSPM: A Contrastive Spatiotemporal Preference Model for CTR Prediction in On-Demand Food Delivery Services
Guyu Jiang, Xiaoyun Li, Rongrong Jing, Ruoqi Zhao, Xingliang Ni, Guodong Cao and Ning Hu
2836Logarithmic Dimension Reduction for Quantum Neural Networks
Hankyul Baek, Soohyun Park and Joongheon Kim
2844KGrEaT: A Framework to Evaluate Knowledge Graphs via Downstream Tasks
Nicolas Heist, Sven Hertling and Heiko Paulheim
2847FiBiNet++: Reducing Model Size by Low Rank Feature Interaction Layer for CTR Prediction
Pengtao Zhang, Zheng Zheng and Junlin Zhang
2855MvFS: Multi-view Feature Selection for Recommender System
Youngjune Lee, Keunchan Park, Yeongjong Jeong and Seongku Kang
2861SeqGen: A Sequence Generator via User Side Information for Behavior Sparsity in Recommendation
Xu Min, Xiaolu Zhang, Bin Shen, Shuhan Wang, Yong He, Changsheng Li and Jun Zhou
2871Attribute-enhanced Dual Channel Representation Learning for Session-based Recommendation
Qian Chen, Jianjun Li, Zhiqiang Guo, Guohui Li and Zhiying Deng
2882Weight Matters: An Empirical Investigation of Distance Oracles on Knowledge Graphs
Ke Zhang, Jiageng Chen, Zixian Huang and Gong Cheng
2886Personalized Differentially Private Federated Learning without Exposing Privacy Budgets
Junxu Liu, Jian Lou, Li Xiong and Xiaofeng Meng
2895Adversarial Density Ratio Estimation for Change Point Detection
Shreyas S, Prakash Mandayam Comar and Sivaramakrishnan Kaveri
2905Class Label-aware Graph Anomaly Detection
Junghoon Kim, Yeonjun In, Kanghoon Yoon, Junmo Lee and Chanyoung Park
2916Positive-Unlabeled Node Classification with Structure-aware Graph Learning
Hansi Yang, Yongqi Zhang, Quanming Yao and James Kwok
2921Semi-supervised Curriculum Ensemble Learning for Financial Precision Marketing
Hsin-Yu Chen, Cheng-Te Li and Ting-Yu Chen
2946KGPR: Knowledge Graph Enhanced Passage Ranking
Jinyuan Fang, Zaiqiao Meng and Craig Macdonald
2958Clustering-property Matters: A Cluster-aware Network for Large Scale Multivariate Time Series Forecasting
Yuan Wang, Zezhi Shao, Tao Sun, Chengqing Yu, Yongjun Xu and Fei Wang
2975A Comparative Study of Reference Reliability in Multiple Language Editions of Wikipedia
Aitolkyn Baigutanova, Diego Saez-Trumper, Miriam Redi, Meeyoung Cha and Pablo Aragón
2982Generative Graph Augmentation for Minority Class in Fraud Detection
Lin Meng, Xiaonan Zhang, Jiawei Zhang, Hesham Mostafa and Marcel Nassar
2991Findability: A Novel Measure of Information Accessibility
Aman Sinha, Priyanshu Raj Mall and Dwaipayan Roy
2993Incorporating Co-purchase Correlation for Next-basket Recommendation
Yu Hao Chou and Pu Jen Cheng
2995Extracting Methodology Components from AI Research Papers: A Data-driven Factored Sequence Labeling Approach
Madhusudan Ghosh, Debasis Ganguly, Partha Basuchowdhuri and Sudip Kumar Naskar
2999Identify Risky Rules to Reduce Side Effects in Association Rule Hiding
Peng Cheng
3000Hateful Comment Detection and Hate Target Type Prediction for Video Comments
Shrey Gupta, Pratyush Priyadarshi and Manish Gupta
3004‘Choose your data wisely’: Active Learning based Selection with Multi-Objective Optimisation for Mitigating Stereotypes
Manish Chandra, Debasis Ganguly, Tulika Saha and Iadh Ounis
3017Patient Clustering via Integrated Profiling of Clinical and Digital Data
Dongjin Choi, Andy Xiang, Ozgur Ozturk, Deep Shrestha, Barry Drake, Hamid Haidarian, Faizan Javed and Haesun Park
3019Linkage Attack on Skeleton-based Motion Visualization
Thomas Carr, Depeng Xu and Aidong Lu
3027HOVER: Homophilic Oversampling via Edge Removal for Class-Imbalanced Bot Detection on Graphs
Bradley Ashmore and Lingwei Chen
3031Multi-step Prompting for Few-shot Emotion-Grounded Conversations
Mauzama Firdaus, Gopendra Singh, Asif Ekbal and Pushpak Bhattacharyya
3036DynED: Dynamic Ensemble Diversification in Data Stream Classification
Soheil Abadifard, Sepehr Bakhshi, Sanaz Gheibuni and Fazli Can
3045T-SaS: Toward shift-aware dynamic adaptation for streaming data
Weijieying Ren, Tianxiang Zhao, Wei Qin and Kunpeng Liu
3048Efficient Variant Calling on Human Genome Sequences Using a GPU-Enabled Commodity Cluster
Manas Das, Khawar Shehzad and Praveen Rao
3050Lightweight Adaptation of Neural Language Models via Subspace Embedding
Amit Kumar Jaiswal and Haiming Liu
3054Noisy Perturbations for Estimating Query Difficulty in Dense Retrievers
Negar Arabzadeh, Radin Hamidi Rad, Maryam Khodabakhsh and Ebrahim Bagheri
3081MTKDN: Multi-Task Knowledge Disentanglement Network for Recommendation
Haotian Wu, Bowen Xing and Ivor Tsang
3083TCCM: Time and Content-aware Causal Model for Unbiased News Recommendation
Yewang Chen, Weiyao Ye, Guipeng Xv, Chen Lin and Xiaomin Zhu
3085Leveraging Knowledge and Reinforcement Learning for Enhanced Reliability of Foundational Language Models
Nancy Tyagi, Surjodeep Sarkar and Manas Gaur
3088Synergistic Disease Similarity Measurement via Unifying Hierarchical Relation Perception and Association Capturing
Zihao Gao, Huifang Ma, Yike Wang, Zhixin Li and Liang Chang
3090Exploring Cohesive Subgraphs in Hypergraphs: The (k,g)-core Approach
Dahee Kim, Junghoon Kim, Sungsu Lim and Hyun Ji Jeong
3095Training Heterogeneous Graph Neural Networks using Bandit Sampling
Ta-Yang Wang, Rajgopal Kannan and Viktor Prasanna
3100Explainable and Accurate Natural Language Understanding for Voice Assistants and Beyond
Kalpa Gunaratna, Vijay Srinivasan and Hongxia Jin
3105Personalized Interest Sustainability Modeling for Sequential POI Recommendation
Zewen Long, Liang Wang, Qiang Liu and Shu Wu
3116SAFE: Sequential Attentive Face Embedding with Contrastive Learning for Deepfake Video Detection
Juho Jung, Chaewon Kang, Jeewoo Yoon, Simon S. Woo and Jinyoung Han
3120S:Mixup: Structural Mixup for Graph Neural Networks
Junghurn Kim, Sukwon Yun and Chanyoung Park
3131Test-Time Embedding Normalization for Popularity Bias Mitigation
Dain Kim, Jinhyeok Park and Dongwoo Kim
3132Understanding the Multi-vector Dense Retrieval Models
Qi Liu and Jiaxin Mao
3139Boosting Meta-learning Cold-start Recommendation with Graph Neural Network
Han Liu, Hongxiang Lin, Xiaotong Zhang, Fenglong Ma, Hongyang Chen, Lei Wang, Hong Yu and Xianchao Zhang
3153Reconciling Training and Evaluation Objectives in Location Agnostic Surrogate Explainers
Matt Clifford, Jonathan Erksine, Alexander Hepburn, Peter Flach and Raúl Santos-Rodríguez
3154XuanYuan 2.0: A Large Chinese Financial Chat Model with Hundreds of Billions Parameters
Xuanyu Zhang and Qing Yang
3166On the Reliability of User Feedback for Evaluating Quality of Conversational Agents
Jordan Massiah, Emine Yilmaz, Yunlong Jiao and Gabriella Kazai
3171Homogeneous Cohort-Aware Group Cognitive Diagnosis: A Multi-grained Modeling Perspective
Shuhuan Liu, Xiaoshan Yu, Haiping Ma, Ziwen Wang, Chuan Qin and Xingyi Zhang
3184Satisfaction-Aware User Interest Network for Click-Through Rate Prediction
Wen Shi, Mao Pan, Kun Zhou, Zheng Li, Dongyue Wang, Zhuoye Ding, Xiwei Zhao and Sulong Xu
3190Learning Visibility Attention Graph Representation for Time Series Forecasting
Shengzhong Mao and Xiao-Jun Zeng

Tutorial Proposals 

3212Proactive Streaming Analytics at Scale: A Journey from the State-of-the-art to a Production Platform
Nikos Giatrakos, Elias Alevizos, Antonios Deligiannakis, Ralf Klinkenberg and Alexander Artikis
3214Application of Deep Clustering Algorithms
Collin Leiber, Lukas Miklautz, Claudia Plant and Christian Böhm
3216Some Useful Things to Know When Combining IR and NLP: the Easy, the Hard and the Ugly
Omar Alonso and Kenneth Church
3217Uplift Modeling: from Causal Inference to Personalization
Felipe Moraes, Hugo Manuel Proença, Anastasiia Kornilova, Javier Albert and Dmitri Goldenberg
3219Tutorial: Data Denoising Metrics in Recommender Systems
Pengfei Wang, Chenliang Li, Lixin Zou, Zhichao Feng, Kaiyuan Li, Xiaochen Li, Xialong Liu and Shangguang Wang
3220Data Augmentation for Conversational AI
Heydar Soudani, Evangelos Kanoulas and Faegheh Hasibi
3222Reasoning beyond Triples: Recent Advances in Knowledge Graph Embeddings
Bo Xiong, Mojtaba Nayyeri, Daniel Daza and Michael Cochez
3227Leveraging Graph Neural Networks for User Profiling: Recent Advances and Open Challenges
Erasmo Purificato, Ludovico Boratto and Ernesto William De Luca
3235Tutorial on User Simulation for Evaluating Information Access Systems
Krisztian Balog and Chengxiang Zhai

Workshop Proposals

397IoTBDH-2023: The 5th International Workshop on Internet of Things of Big Data for Healthcare
Jun Qi, Hongqing Yu, Po Yang, Yun Yang and Zhibo Pang
3204Knowledge-driven Analytics and Systems Impacting Human Quality of Life - Neurosymbolic AI, Explainable AI and Beyond
Joao Gama, Arijit Ukil, Antonio J. Jara and Leandro Marin
3207Workshop on Enterprise Knowledge Graphs using Large Language Models
Rajeev Gupta and Srinath Srinivasa
3208International Workshop on Edge-Cloud Intelligence (ECI@CIKM2023)
Lianyong Qi, Xuyun Zhang, Xiaolong Xu and Wenwen Gong
3209DRL4IR: 4th Workshop on Deep Reinforcement Learning for Information Retrieval
Xin Xin, Xiangyu Zhao, Jin Huang, Weinan Zhang, Li Zhao, Dawei Yin and Grace Hui Yang
3210The 1st Workshop on Recommendation with Generative Models
Wenjie Wang, Yong Liu, Yang Zhang, Weiwen Liu, Fuli Feng, Xiangnan He and Aixin Sun
3215Anomaly and Novelty detection for Satellite and Drone systems (ANSD '23)
Shahroz Tariq, Daewon Chung, Simon Woo and Youjin Shin
3223MODIMO: Workshop on Multi-Omics Data Integration for Modelling Biological Systems (2nd Edition)
Marco Beccuti, Vincenzo Bonnici, Rosalba Giugno, Simone Pernice and Simone Avesani                                                                                                             
3229The 3rd International Workshop on Mining and Learning in the Legal Domain
Masoud Makrehchi, Dell Zhang, Alina Petrova and John Armour
3232MUWS'2023: The 2nd International Workshop on Multimodal Human Understanding for the Web and Social Media
Gullal S. Cheema, Sherzod Hakimov, Marc A. Kastner and Noa Garcia
3234Workshop On Large Language Models' Interpretability and Trustworthiness (LLMIT)
Tulika Saha, Debasis Ganguly, Sriparna Saha and Prasenjit Mitra
3237Workshop on Document Intelligence Understanding
Caren Han, Yihao Ding, Siwen Luo, Josiah Poon, Heeguen Yoon, Zhe Huang, Paul Duuring and Eun-Jung Holden
3239Info-Wild: Knowledge Extraction and Management for Wildlife Conservation
Prasenjit Mitra, Shreya Ghosh, Bistra Dilkina and Thomas M¨uller
3240The First Workshop on Personalized Generative AI: Personalization Meets Large Language Models
Follow us on Twitter and Mastodon.